Adam en Christus

In de bijbel wordt er over een eerste en een tweede of laatste Adam gesproken. Met die eerste Adam wordt er gekeken naar de eerste aardse mens die uit de rode aarde (adamah) werd genomen, terwijl met die tweede Adam naar een veel later geschapen figuur wordt gekeken, welke op zijn beurt ook als nieuwe of eerste mens mocht aantreden in een Nieuw Wereldbesteld, de wereld van het Nieuwe Verbond of de Nieuwe Schepping.

Al van bij de aanvang der tijden kreeg de mens God Zijn Stem te horen. Die Goddelijke Stem gaf de mens instructies en raad. Het was aan de mens om die Stem te gehoorzamen of door het volgen van zijn eigen vrije wil die Stem te negeren en zijn eigen innerlijke of andere mensen hun stem te volgen.

De eerste Adam uit eigen overtuiging ging in tegen de Stem van God en verkoos ongehoorzaam te zijn en van de Boom van kennis van goed en kwaad, de Boom van moraal, haar vruchten te eten. Door die daad van ongehoorzaamheid kwam de zonde in de wereld (het tegen de geboden van God ingaan).

De tweede Adam daarentegen bewees dat een mens gehoorzaam aan God kan blijven en ging in tegen alle wereldse verleiding. Hij verkoos trouw aan God te blijven, steeds God zijn Wil te doen met daarbij zijn eigen wil opzij te schuiven. Steeds de Wil van God doende gaf hij zichzelf prijs om als losgeld te dienen en zoenoffer te zijn voor de fouten van alle mensen, zij die al geweest zijn en zij die nog moeten geboren worden.

Door zijn loskoopoffer bij zijn dood kwam er een einde aan de vloek der zonde of de vloek der dood. Zo was er door de eerste Adam met de zonde het loon van de zonde, de dood, in het leven van de mens gekomen en kwam nu met de tweede Adam door de dood het leven in het leven van de mens en werd de zondevloek overwonnen.


*

In het boek "Adam en Christus" wordt de mens besproken, zijn oorsprong nut en doel.

Boek Adam & ChristusWat is onze oorsprong?
Zijn wij hier toevallig, of heeft ons bestaan een doel?

Vragen waarop de mens rusteloos een antwoord zoekt: in de wetenschap, in de filosofie, of bij een Schepper.

De wetenschap zoekt harde bewijzen voor onze oorsprong; de filosofie redeneert over het doel van ons bestaan; de Bijbel geeft antwoord op alle vragen.

Adam & Christus levert geen wetenschappelijk bewijs, en gaat voorbij aan menselijke redenering: het volgt de Bijbel. Dit vraagt van de lezer geloof in de God die de mens schiep - zijn oorsprong - en dat deed met een doel.

God vraagt ons te vertrouwen dat het goed is wat Hij maakte, en dat Zijn plan niet door de zonde van de eerste mens is mislukt. Zijn bewijs is Jezus Christus, de volmaakte Mens. Adam & Christus volgt de weg van de schepping van Adam tot de verheerlijking van Jezus Christus, en van allen die met Hem zijn verbonden.

Klik hier voor de bestelinstructies .

+

Aanvullende lectuur

 

1.       De Bijbel als Gids

2.       Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

3.       Wat betreft Waarom geloven in God?

4.       Het universum makende Woord van God

5.       De Schepper achter eerste levende wezens

6.       Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

7.       Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

8.       Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

9.       Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

10.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

11.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens

12.   Voorziening van leven

13.   Keuze van levende zielen tot de dood

14.   Voorzieningen voor de keuzes van de mens

15.   Bron(nen) van kwaad

16.   God meester van goed en kwaad

17.   Waarom God lijden toe laat

18.   Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God

19.   Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

20.   Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 Wet van Mozes

21.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

22.   Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper

23.   Zondigen omdat men zondaar is

24.   Voorspellingen van de Eniggeboren zoon

25.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens

26.   Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid

27.   Het begin van Jezus #2 Aller Begin

28.   Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

29.   Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

30.   Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift

31.   Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

32.   Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

33.   Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

34.   Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

35.   Addendum 2: Vlees geworden woord

36.   Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria

37.   Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God

38.   Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft

39.   Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid

40.   Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht

41.   Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

42.   Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

43.   Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed

44.   De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

45.   Lam van God #1 Sprekers voor God

46.   Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1

47.   Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2

48.   Lam van God #3 Christus stierf als onschuldig Lam #3 Losprijs

49.   De Knecht des Heren #1 De Bevrijder

50.   De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl

51.   De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling

52.   De Knecht des Heren #4 De Verlosser

53.   De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant

54.   Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning 

55.   Wereld waarheen #3 - de wortelscheut van David

56.   Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God

57.   Dienaar van zijn Vader

58.   De Leidsman van geloof

59.   Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen

60.   De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden

61.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

62.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

63.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

64.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

65.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

66.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

67.   Niet goddelijkheid van Christus toch

68.   14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam

69.   14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

70.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

71.   Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

72.   Een Messias om te Sterven

73.   Jezus drie dagen in de hel

74.   Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

75.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

76.   Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

77.   Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan

78.   Gisteren stierf hij voor mij

79.   Lijden goegemaakt door Jezus' loskoopoffer voor zonde

80.   De Wet van de Liefde, basis van alle instructies

81.   Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

82.   Na 2020 jaar

83.   God wil u gunst betonen

84.   Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

85.   Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht

86.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

87.   Doopsel en bloedvergieten ter vergeving

88.   Toewijding van ons

89.   Zelfbehoud is de hoogste wet van de natuur

90.   Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar

91.   Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

92.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

93.   Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten

94.   De Voltooiing van de schepping 4 Buitenbijbelse leer

95.   Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid

96.   Geen Wegvluchter

97.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

98.   Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

99.   Niet gebonden door labels maar vrij in Christus

100.                       Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten

101.                       De Messiaanse beweging onder de loep

 
Comments