Actie bij aanvaarding van Redder Jezus

Broeders in Christus 


Christadelphians


Navolgers van de Nazareen Jezus Christus (Yeshua/Jeshua) in Vlaanderen die zich er aan houden de Heilige Schrift op te volgen.


 

Redding, vertrouwen en actie in Jezus

Vorige hoofdstukken:1.     Bedekking van het lijden door het Zoenoffer  of >

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

2.     Vertrouw Jezus-Christus vandaag! Hier is wat u moet doen

of:Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten:

1. De dingen blijven doen zoals Jezus ze deed.

Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven hoe wij ons moeten gedragen en hoe wij door het leven kunnen gaan.

“en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” (Mattheüs 28:20 NBV)

2. Vasthouden aan de Judeo Christelijke waarden en aan Gods Wet.

Zoals Jezus zich hield aan de Wetten van God moeten wij dat ook doen, maar met hem is ook de bezegeling van het Nieuwe Verbond gekomen en zijn sommige oudere wetten vervallen of moeten wij deze niet meer onderhouden. Jezus heeft ons de Gulden Regel gegeven. Als voornaamste punt mogen wij nooit aan een ander doen wat wij niet graag aan ons zelf gedaan willen hebben. Steeds moeten wij naar de geest van de wet leven eerder dan naar de letter van de Wet.

“Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.” (Galaten 3:24 NBV)

“Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.” (Galaten 6:2 NBV)

“Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,” (Romeinen 6:17 NBV)

“Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,” (1 Johannes 5:2-3 NBV)

Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven. Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken; dan zal onze vreugde volkomen zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet.” (2 Johannes 1:6-3 Johannes 1:5 NBV)

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” (Mattheüs 7:21 NBV)

“en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.” (1 Johannes 3:22 NBV)

“Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.” (Johannes 14:15 NBV)

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’” (Johannes 14:21 NBV)

“En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,” (Hebreeën 5:9 NBV)

“Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem, ‘maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.” (1 Johannes 2:3-6 NBV)

3. Jezus volgen.

Wij moeten geen werelds persoon volgen of wij moeten niet tot een reusachtige kerk behoren. Een groot werelds succes maakt daarom nog niet de juiste kerk. Alsook getuigt het nog niet dat daar de juiste voorsprekers zijn of maakt het hen nog niet tot grote predikers of goede leraren.

“Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.” (Mattheüs 6:24 NBV)

“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’” (Johannes 8:12 NBV)

4. De Bijbel elke dag lezen om God beter te leren kennen.

“Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.” (2 Timotheüs 2:15 NBV)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Romeinen 15:4 NBV)

“Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.”” (Handelingen 3:22-23 NBV)

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” (Johannes 17:3 NBV)

“maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.” (Johannes 20:31 NBV)

“werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’” (Lukas 4:17-21 NBV)

5. Elke dag tot God spreken in gebed.

Wij worden aangespoord om zonder ophouden te bidden, in geloof te leven en alle dingen met liefde te doen. Jezus heeft het ons voorgedaan en verteld hoe en tot wie wij moeten bidden. Als mensen hem wilden eren vertelde hij hen dadelijk dat niet te doen, maar God te danken.

Hij bad voor anderen maar ook voor zichzelf en durfde zijn Vader zelfs te smeken. Op bepaalde momenten durfde hij zelfs zijn stem te verheffen en achter zijn Vader te roepen.

“Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.” (Hebreeën 5:7 NBV)

Voor ons heeft hij een modelgebed gegeven waarbij hij ons een basistekst voor een gebed aan zijn en Onze Vader gaf. Daarbij werd ook benadrukt hoe Gods Naam heilig is en wij dat ook moeten erkennen.

“Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. {-(6:13) van het kwaad Andere handschriften lezen: ‘van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’.}” (Mattheüs 6:9-13 NBV)

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” (Filippenzen 4:6 NBV)

“Voor de koorleider. Bij het spel op de schalmei. Een psalm van David. (5:2) Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. (5:3) Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede.” (Psalmen 5:1-2 NBV)

“Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.” (Johannes 15:6 NBV)

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NBV)

en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.” (1 Johannes 3:22 NBV)

“Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’” (1 Petrus 3:12 NBV)

“De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.” (Spreuken 15:29 NBV)

6. Verblijven in Christus.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Korinthiërs 5:17 NBV)

“We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.” (Romeinen 6:4 NBV)

7. Gedoopt worden, vereren, dienen, en eredienst houden met andere Christenen in een plaats waar Christus wordt gepredikt en de Bijbel wordt aanschouwd als het uiteindelijke gezag.

Eens tot het geloof in Christus gekomen en er willen aan vast houden kan men zich laten dopen om een nieuw leven te beginnen als aanvaarde zoon of dochter van God en als broeder en zuster van de mede gelovigen. Als nieuwgeborenen moeten wij de liefde van Christus Jezus in ons dragen en delen met anderen.

Zelfs als u slechts met twee bent, kunt u een vergadering in naam van Christus vormen, die met u zal zijn en als dusdanig het zaad voor een ecclesia zal vormen. In gemeenschap met elkaar moet men elkaar trachten te steunen en kansen geven om op te bouwen en vooruit te gaan in het Ware Geloof.

“Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mattheüs 3:13-17 NBV)

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” (Mattheüs 28:19-20 NBV)

“En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.” (Handelingen 10:48 NBV)

“Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.” (Handelingen 8:12 NBV)

“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’” (Mattheüs 18:20 NBV)

“Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus,” (1 Korinthiërs 5:4 NBG51)

“en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.” (Hebreeën 10:25 NBV)

“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.” (Romeinen 8:14-15 NBV)

“En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.” (Galaten 4:6-7 NBV)

“gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Efeziërs 2:20 NBV)

“Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?” (1 Korintiërs 3:16 NBV)

“De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.” (Handelingen 17:24 NBV)

“Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die bij haar thuis samenkomt?” (Kolossenzen 4:15 NBV)

“Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Asia tot het geloof in Christus is gekomen.” (Romeinen 16:5 NBV)

“De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de Weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus,” (Handelingen 19:8-9 NBV)

8. Anderen vertellen over Christus.

Het primair doel van gelovigen in Christus Jezus, is om discipelen te maken en te getuigen zodat anderen ook gered kunnen worden. Uit naastenliefde moeten wij anderen Jezus en zijn liefhebbende Vader laten leren kennen.

“Een betrouwbare getuige redt levens, een valse getuige liegt en bedriegt.” (Spreuken 14:25 NBV)

“Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’” (Johannes 18:37 NBV)

“Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op” (1 Timotheüs 6:13 NBV)

“en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,” (Openbaring 1:5 NBV)

“Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.” (Openbaring 11:3 NBV)

“Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14 NBV)

“En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” (Markus 16:15 NBV)

“Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen.” (1 Korintiërs 9:16 NBV)

“Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.” (2 Timotheüs 1:8 NBV)

“De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.” (Openbaring 12:17 NBV)

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.” (Romeinen 1:16 NBV)

9. Anderen helpen om de volheid van Christus te behalen.

Wij moeten trachten zoals Jezus te worden, in harmonie met God. Eveneens moeten wij anderen daarbij helpen. Wij moeten iedereen rond ons helpen om tot iemand te groeien tot iemand die anderen tot Christus brengt niet zozeer om ons te onderhouden of ons gevoel beter te maken telkens als wij naar de ecclesia komen.

10. Ervan bewust zijn dat het niet om marketing onderzoek en reclame gaat om mensen binnen te brengen dat een goede ecclesia maakt.

Alles moet draaien om de zuiverheid van het Woord van God en niet zozeer om de populariteit. Men mag zeker nooit toegevingen naar het publiek doen, betreft de leer van God, om meer mensen te verkrijgen.

11. Discipelen zijn welke zich vermenigvuldigen omdat zij voldoende van de Bijbel kennen.

Als volgelingen van Jezus Christus moeten wij zoals hij het Woord van God goed bestuderen, volgens die leer leven en deze doorgeven aan anderen. Zo moeten wij instaan voor de vermenigvuldiging van leerlingen die zich bekeerd hebben wegens hun kennis van God en omdat zij genoeg van de Bijbel en de aard van God Jehovah kennen om anderen te helpen hem en Zijn zoon Jezus ook te doen begrijpen.

12. Geen gebrek hebben in discipelschap training en de congregaties richten naar de opleiding gericht naar Christus. Wij allen zouden leerlingschap als onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Gehoorzamend aan de leer van de meester-lesgever moeten wij ons vrij maken van enig smet of argwaan en onze ogen ten volle richtte naar Jezus en zijn gemeenschap, niet naar een menselijke persoonlijke kerkgemeenschap of specifieke menselijke leider.

In liefde moeten wij oog hebben voor elkaar en elkaars vorming in de leer van Christus Jezus, als kinderen van een eendezelfde God.

“Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,” (Romeinen 6:17 NBV)

“Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,” (1 Johannes 5:2-3 NBV)

“Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.” (2 Timotheüs 4:1-5 NBV)

13. Opstaan tegen valse leerstellingen.

Wij kunnen niet zo maar alle leerstellingen laten verkondigen. Tegen valse leerstellingen of verkeerd onderwijs moeten wij reageren en mogen wij niet onwetend blijven.

Wij moeten onze mond openen en de wereld de waarheid vertellen. Wij moeten ons durven uitspreken over deze belangrijke zaken van geloof. Ook al zijn wij niet altijd zo spraak- of schrijf vaardig, moeten wij mondig zijn en slagkrachtig. Laat uw verschijning of fouten u niet tegenhouden en laat anderen u niet wegens uw verschijning of verleden fouten tegenhouden.

Besef steeds dat God van u houdt niettegenstaande uw tekortkomingen. U bent geroepen om een verschil te maken.

14. Omgang vermijden met hen die niet volgens de Wet van God en het onderwijs van Jezus leven.

Als Christen is het belangrijk dat wij kiezen met wie wij omgang hebben en over welke onderwerpen wij praten, of naar welke films wij kijken of welke boeken of tijdschriften wij lezen. Onze keuze van vriendenkring moet mee bepaald worden met de keuze van de richting die wij in ons leven uit willen gaan.

“Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven. Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken; dan zal onze vreugde volkomen zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet.” (2 Johannes 1:6-3 Johannes 1:5 NBV)

“Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven.” (2 Thessalonicen 3:6 NBV)

Laten wij daarom steeds die smalle poort herinneren en er naar streven steeds te voldoen aan de noodzakelijkheden om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” (Mattheüs 7:21 NBV)

“Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem, ‘maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.” (1 Johannes 2:3-6 NBV)

**

Verdere uitwerking van deze pagina kan u vinden in:

  1. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

  2. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

  3. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

  4. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

  5. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

  6. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

  7. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen


English version:   chapter 2.   Trust Jesus Christ today! Here’s what you must do