หน้าแรก


เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ(ในเวลาราชการ)และภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  ประจำปีการศึกษา 2560

 

หลักสูตรผ่านการรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและรับทราบจาก สกอ.

 ..

ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

หลักสูตร/สาขาวิชา

จำนวนรับ

1.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 

    -บริหารธุรกิจ

20  คน

 


 

ภาคปกติ(เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตร/สาขาวิชา

จำนวนรับ

1.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 

    -บริหารธุรกิจ

30คน