Föreningsstämma

Allmänt om föreningsstämmaFöreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Detta är det tillfälle då medlemmarna i föreningen samlas för att gå igenom verksamheten. Då föreningen har ett brutet verksamhetsår (1/7 - 30/6) så infaller föreningens föreningsstämma på hösten.Föreningsstämman skall godkänna styrelsens förvaltning. Det är nu som de enskilda medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att komma med egna förslag (se motionsmall längst ner på denna sida). Det är också vid detta tillfälle som medlemmarna väljer styrelse och revisorer. Styrelsen skall sköta föreningens verksamhet under året och revisorerna skall för medlemmarnas räkning granska styrelsens arbete.
ÅrsredovisningStyrelsen skall senast sista november lämna en årsredovisning till föreningens revisorer som innehåller förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före ordinarie föreningsstämma. Tidigare årsredovisningar hittar du här >>
När skall föreningsstämman hållasOrdinarie föreningsstämma skall hållas senast sista december. Kallelse till medlemmarna till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Senaste protokollet från föreningsstämman hittar du på Riksbyggens kundwebb >>
MotionerMedlem som vill lämna en motion till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen lämna in motionen till styrelsen senast sista juli. Mall för att skriva motionen finns längst ner på denna sida. Lämna motionen i föreningens brevlåda utanför föreningslokalen som finns i gaveln på 10:an.
RösträttVarje medlem har en röst. Ägs lägenheten av flera personer har man ändå bara en röst. Kan man inte delta på föreningsstämman kan man utse ett ombud. Ingen person får vara ombud för mer än en medlem. Fullmakt för ombud finns längst ner på denna sida.
DokumentStadgarBo i bostadsrättföreningFullmakt för ombudMall för motion till föreningsstämman (word-format - redigerbar version) Mall för motion till föreningsstämman (pdf-format)