Claes Bratt 1844-1937

Claes Bratt, f. 1844. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1864, löjtnant 1873, kapten 1882, major i armén 1893, vid Älvsborgs regemente 1894, överstelöjtnant och chef för Skaraborgs regemente 1897, överste i armén 1901. Sakkunnig föredragande inför 1911—14 års försvarsberedningar, innehade uppdrag att avgiva förslag i härorganisatoriska frågor. Tog initia tiv till att slöjdundervisning 1876 infördes vid Karlstads folkskolor liksom senare vid våra seminarier. Utgav i såväl militära som historiska samt jord- och slöjdfrågor talrika arbeten, av vilka många blivit översatta och vunnit spridning i flera av Europas länder. Ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1887. Död den 13 oktober.

Comments