สมาชิกสมาคมลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผอ.โรงเรียน วัน เดือน ปี บำรุงสมาคม
1   นายธานี  โมกขพันธุ์
 6 ต.ค.51 1,000
2   นายประยูร  แจ่มจำรัส วัดดอนยายหอม  6 ต.ค.51 1,000
3   นายพรชัย  ประชานุกูล วัดพระประโทนเจดีย์  6 ต.ค.51 100
4   นายสุชาญ   ติกฤษณะเลิศ วัดตาก้อง  6 ต.ค.51 100
5   น.ส.สมรักษ์  กิจเดช บ้านทุ่งหัวพรหม  6 ต.ค.51 100
6   นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์ วัดสามควายเผือก  6 ต.ค.51 100
7   นายสง่า  ต้นสาลี    6 ต.ค.51 100
8   นายขวัญชัย  โพธิ์ศรีทอง วัดทัพหลวง  6 ต.ค.51 100
9   นายสุชาติ  สอดสุข บ้านมาบแค  6 ต.ค.51 100
10   นายสมชาย  มียินดี วัดธรรมศาลา  30 ต.ค.51 1,000
11   นายเสน่ห์  เส็งสาย วัดลาดปลาเค้า  30 ต.ค.51 100
12   นายสำเริง  กุจิรพันธ์ อนุบาลนครปฐม  30 ต.ค.51 1,000
13   นายวรุณชาติ  วงษ์ทับทิม วัดหุบรัก  30 ต.ค.51 100
14   นางอรุณี  แก้วนนท์ บ้านหนองงูเหลือม  30 ต.ค.51 100
15   นายจรัญ  ฉิมพาลี รอง ผอ.รร.วัดตาก้อง  30 ต.ค.51 100
16   นายจิรพร  สมบูรณ์วงศ์ ราชินีบูรณะ 11 พ.ย.51 100
17   นายสุรศักดิ์  ปลาบู่ทอง รอง ผอ.ราชินีบูรณะ 11 พ.ย.51 100
18   นายฉลวย  ชาวนาวิก รอง ผอ.ราชินีบูรณะ 11 พ.ย.51 100
19   นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ รอง ผอ.ราชินีบูรณะ 11 พ.ย.51 100
20   นายดิลก  อภิรักษ์ขิต รอง ผอ.ราชินีบูรณะ 11 พ.ย.51 100
21   นายสวิง  นันตา วัดทะเลบก 12 พ.ย.51 1,000
22   นายสามารถ  คงศรี   12 พ.ย.51 100
23   นายธันวา  อ่วมมณี วัดห้วยม่วง 12 พ.ย.51 100
24   น.ส.เบญจวรรณ  แย้มละมูล วัดหนองศาลา 17 พ.ย.51 100
25   นางสุนทรี เล้าอรุณ วัดสามง่าม 17 พ.ย.51 100
26   นางสมศรี  จำนงค์ทอง บ้านหนองพงเล็ก 17 พ.ย.51 100
27   นางมนัสวี  เกิดสิน พณิชการและมัธยมศึกษา นครปฐม 17 พ.ย.51 1,000
28   นายธีระวุฒิ  เหงี่ยมสง่า เทคโนโลยีนครปฐม 17 พ.ย.51 1,000
29   นายมนัส  ชัยยะ โพรงมะเดื่อวิทยาคม 21 พ.ย.51 100
30   นายสุรัฒน์  ไพโรจน์กัลยา วัดโพรงมะเดื่อ 21 พ.ย.51 100
31   นายเพ็ชรชาย  โชคประเสริฐ รอง ผอ.รร.วัดโพรงมะเดื่อ 21 พ.ย.51 100
32   นายเอศรา  แสนในคำ วัดหนองโพธิ์ 21 พ.ย.51 100
33   นายไพธะยนต์  พูนขวัญ วัดวังเย็น 21 พ.ย.51 100
34   นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รองผอ.รร.อนุบาลนครปฐม 24 พ.ย.51 1,000
35   นางสาวฐาปณี  พวงงาม ห้วยผักชี 24 พ.ย.51 1,000
36   นางยุวดี  ทำมาหากิน วัดใหม่ห้วยลึก 24 พ.ย.51 100
37   นายสาธิต  นะวะระ วัดพระปฐมเจดีย์ 24 พ.ย.51 1,000
38   นางสาววสัญชร  อดิพัฒน์ สหบำรุงวิทยา 1 ธ.ค.51 100
39   นายณรงค์ชัย  ศรีศศลักษณ์ รองฯผอ.ร.ร.วัดธรรมศาลา 1 ธ.ค.51 100
40   นายสมศักดิ์  รอบคอบ วัดท่าเสา 1 ธ.ค.51 1,000
41   นายธรรมศัดิ์  กำมะณี วัดหนองเสือ 1 ธ.ค.51 100
42   นายอานนท์  เล้าอรุณ ประถมฐานบินกำแพงแสน 2 ธ.ค.51 1,000
43   นางพิมพ์ชนก  พวงธรรม รองผอ.รร.อินทรศักดิ์ศึกษาลัย 2 ธ.ค.51 100
44   นายวิพากษ์  ไชโย บ้านหลักเมตร 2 ธ.ค.51 100
45   นายวัลลภ  จันทร์ภิวัฒน์ อินทรศักดิ์ศึกษาลัย 2 ธ.ค.51 100
46   นายทวี  ชิวปรีชา บ้านหนองไม้งาม 2 ธ.ค.51 1,000
47   นายธนะชน  ทัศนะเกตุ วัดสระพัง 11 ธ.ค.51 100
48   นายธีระศักดิ์  เอี่ยมสะอาด วัดพะเนียงแตก 11 ธ.ค.51 100
49   นายศักดิ์ชัย  บ่อคำ บ้านคลองตัน 15 ธ.ค.51 100
50   นายพิชาน  บุณยะมาน รองผอ.รร.วัดดอนยายหอม 15 ธ.ค.51 100
51   นายณรงค์ศักดิ์   คูณสันต์ รองผอ.รร.วัดทัพหลวง 15 ธ.ค.51 100
52   นางสาววิมลรัตน์  สิริอาภรณ์ บ้านรางมะเดื่อ 15 ธ.ค.51 100
53   นายรังสรรค์  มหารมย์ วัดสระสี่มุม 18 ธ.ค.51 100
54   นายพยงค์  แก่นสำราญ บ้านใหม่ 18 ธ.ค.51 100
55   นายเกื้อกูล  ศรีสวัสดิ์ วัดท่าพูด 18 ธ.ค.51 100
56   นายเทพพิทักษ์  โกยกอบเกียรติ รองผอ.รร.วัดท่าพูด 18 ธ.ค.51 100
57   นายสมบัติ  บุญมา บ้านหนองหิน 18 ธ.ค.51 100
58   นายธงชัย  งามยิ่งยศ วัดราษฎร์วราราม 18 ธ.ค.51 100
59   นายสุวรรณ  ขันมั่น   23 ธ.ค.51 100
60   นายชัยพร  ศรีสวัสดิ์ วัดดอนเตาอิฐ 25 ธ.ค. 51 100
61   นายประสิทธิ์  ทองเงิน บ้านหนองกระโดน  7 ม.ค. 52 100
62   นายสุจริต  อกตัน บ้านคลองยาง  7 ม.ค. 52 100
63   นายวงศ์พัทษ์  สงวนพันธุ์ ศาลาตึกวิทยา  14 ม.ค. 52 100
64   นายโกสินทร์  เล่าเปี่ยม บ้านห้วยด้วน  14 ม.ค. 52 100
65   นายสามารถ  แจ้งธรรมมา วัดสองห้อง  14 ม.ค. 52 100
66   นายวิเชียร  อัครไพบูลย์ วัดประทุมทองสุทธาราม  14 ม.ค. 52 100
67   นายกันยา  รุผักชี วัดประชาราษฎร์บำรุง  14 ม.ค. 52 100
68   นายสุชาติ  รวมธรรม วัดหนองกระพี้  14 ม.ค. 52 100
69   นายสมพร  พุ่มเพ็ชร์ บ้านห้วยรางเกตุ  14 ม.ค. 52 100
70   นายประสิทธิ์  สืบพันธุ์โกย วัดม่วงตารศ  14 ม.ค. 52 100
71   นายกุญชร  เหลืองสุดในชื้น วัดวังตะกู  14 ม.ค. 52 100
72   นายเฉลิม  เมืองนก บ้านห้วยปลากด  14 ม.ค. 52 100
73   นายสุนัย  ทองนวล วัดสระกะเทียม  14 ม.ค. 52 100
74   นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ วัดทุ่มกระพังโหม  14 ม.ค. 52 100
75   นายชาญกิจ  ผูกพานิช วัดศรีวิสารวาจา  14 ม.ค. 52 100
76   นายจรูญ  สุทธาพิทักษ์สกุล วัดหว้าเอน  14 ม.ค. 52 100
77   นายชินวัฒน์  รวมชนอนุเคราะห์ บ้านห้วยขวาง  14 ม.ค. 52 100
78   นายรุ่งโรจน์  ปฐมจารุวัฒน์ วัดทุ่งพิชัย  14 ม.ค. 52 100
79   นายวิรัช  อิสริยอนันต์ วัดลำลูกปิง  14 ม.ค. 52 100
80   นายพรรษา  ฉัตรพุฒิชัย วัดรางปลาหมอ  14 ม.ค. 52 100
81   นายอุทัย  จักขุจันทร์ บ้านรางอีเม้ย  14 ม.ค. 52 100
82   นายชัยรัตน์  สุริยะฉาย วัดบางแขม  14 ม.ค. 52 100
83   นายกิติศักดิ์  วจีสุวรรณ บ้านคอวัง  14 ม.ค. 52 100
84   นางสาวอรวรรณ  เจือจาน วัดดอนเสาเกียด  14 ม.ค. 52 100
85   นายเด่น  แก้วพงษา บ้านหนองปากโลง  14 ม.ค. 52 100
86   นายศิลปชัย  ดีทองคำ บ้านสามแก้ว  14 ม.ค. 52 100
87   นายชลี  แต่รุ่งเรือง วัดเกาะวังไทร  14 ม.ค. 52 100
88   นายอรุณ  เดชนาเกร็ด วัดปลักไม้ลาย  14 ม.ค. 52 100
89   นายกิ่ง  ลิ้มประสาท บ้านนาสร้าง  14 ม.ค. 52 100
90   นายชวรัตน์  ธูปสุวรรณ บ้านลำพยา  14 ม.ค. 52 100
91   นายธรรมนูญ  พัฒนทรัพย์ วัดโพธิ์งาม  14 ม.ค. 52 1,000
92   นายณรงค์  เทียนพิทักษ์ บ้านแจงงาม 14 ม.ค. 52 100
93   นางอุไรพรรณ  บุญยรัตน์ วัดดอนขนาก 14 ม.ค. 52 100
94   ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธ  โคเลิศ บ้านไร่ต้นสำโรง 14 ม.ค. 52 100
95   นายสุริยันต์  สุวรรณทอง วัดลาดหญ้าแพรก 14 ม.ค. 52 100
96   นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์   14 ม.ค. 52 100
97   นายสุพจน์  เปล่งขำ วัดหนองดินแดง 14 ม.ค. 52 100
98   นายเสมียน  มณีเนตร บ้านบ่อน้ำพุ 14 ม.ค. 52 100
99   นายพละ  ธูปแพ วัดห้วยพระ 14 ม.ค. 52 100
100   นายโดม  นุชสาย บ้านลำท่าโพ 21 ม.ค. 52 100
101   นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 21 ม.ค. 52 100
102   นายอุบล  นิ่มนวล วัดน้อย 21 ม.ค. 52 100
103   นายอารยะดิถี  คงแท่น หลวงพ่อแช่ม (ตาก้องอนุสรณ์)  6 ก.พ. 52 100
104   นายไพฑูรย์  ชัยภูมิ รอง ผอ.รร.วัดดอนหวาย  18 ก.พ. 52 100
105   นายเกษมสันต์  มีจันทร์ บ้านดงเกตุ  18 ก.พ. 52 100
106   นางกัลยา  หอยทอง บ้านกระทุ่มล้ม  18 ก.พ. 52 100
107   นางจรูญพร  ลำไย รอง ผอ.รร.บ้านกระทุ่มล้ม  18 ก.พ. 52 100
108   นางสาวนภาพรรณ  คงคาน้อย รอง ผอ.รร.วัดสรรเพชญ  18 ก.พ. 52 100
109   นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย พระตำหนักสวนกุหลาบ  18 ก.พ. 52 100
110   นางจรัส  ทองนวล บ้านหนองแก  23 ก.พ. 52 100
111   นายกฤษณะ  ผัดกระโทก รอง ผอ.รร.วัดหุบรัก  23 ก.พ. 52 100
112   นายมานพ  สหสกุล วัดทัพยายท้าว  23 ก.พ. 52 100
113   นายธนันธร  สิริอาภรณ์ วัดวังน้ำเขียว 2 มี.ค. 52 100
114   นางทิพวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์ ศรีวิชัยวิทยา 5 มี.ค. 52 100
115   นาสมจิต  แก้วแสงขวัญ รอง ผอ.รร.ศรีวิชัยวิทยา 5 มี.ค. 52 100
116   นายพิทักษ์  อยู่เป็นสุข รอง ผอ.รร.ศรีวิชัยวิทยา 5 มี.ค. 52 100
117   นายวิรัช  แสงสุวรรณ รอง ผอ.รร.ศรีวิชัยวิทยา 5 มี.ค. 52 100
118   นายสุชาติ  ศรีแดงบุตร วัดตะโกสูง 27 มี.ค. 52 100
119   ว่าที่ ร.ท.อธิวัฒน์  ไตรสิทธิวัฒน์ รอง ผอ.รร.วัดเกาะวังไทร 27 มี.ค. 52 100
120   นายเอนก  อัคคีเดช  บ้านแหลมกะเจา 27 มี.ค. 52 100
121   นายธีรวัจน์  ตุ้มทอง รอง ผอ.รร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม 27 มี.ค. 52 100
122   นางสาวจุฑารัตน์  นิรันดร์ รอง ผอ.รร.วัดพระปฐมเจดีย์  27 มี.ค.52 100
123   นางสาวปิยาภรณ์  รัตนากรกุล อนุบาลกำแพงแสน  4 มิ.ย. 52 100
124   นายเสถียร  บุญรอด ละเอียดอุปถัมภ์  4 มิ.ย. 52 100
125   นางกรรณิการ์  บุญรอด บ้านหนองขาม  4 มิ.ย. 52 100
126   นางเจือจันทร์  โกยกอบเกียรติ วัดทุ่งรี  4 มิ.ย. 52 100
127   นางพรสุณี  หงษ์ลอย วัดหนองจิก  4 มิ.ย. 52 100
128   นางสาวรุ่งฤทัย  ศุภชนพัฒน์ รอง ผอ.รร.วัดวังตะกู  5 มิ.ย. 52  
129   นายสุรินทร์ กำแพงทอง  วัดหนองปลาไหล 16 ก.ค.52  
130   นายสมพร  แก่นสุข บ้านหนองขาหยั่ง 22 ก.ค.52  
131   นายพายัพ  อุณหพงศา บ้านอ้อกระทิง 25 ก.ค.52  
132   นายชูศักดิ์  ชาญช่าง วัดลานคา 2 ต.ค.52  
133   นางธนาลัย ตปนีย์ บ้านคลองสว่างอารมณ์ 6 ต.ค.52  
134   นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู วัดใหม่สุคนธาราม 6 ต.ค.52  
135   นางกมลทิพย์ เผ่าผาง  วัดละมุด 6 ต.ค.52  
136   นางจำเริญ  สีมารัตน์  วัดมะเกลือ 6 ต.ค.52  
137   นายวุฒิศักดิ์ ลิ้มเล็ก ประตูน้ำพระพิมูล 6 ต.ค.52  
138   นางประภาพร  เสนาะคำ บ้านคลองบางกระจัน 6 ต.ค.52