Service

Välkommen

Verksamheten

Skyltning

Produktinfo

Service

Energiskatt

Utbildning

Broschyrer

Länkar

Kontakta oss

Service och översyn av brandredskap är något som ofta förbises på våra företag.

Brandsläckaren används ju inte varje dag, därför är det ingen som reagerar om den är skadad och inte fungerar. Det gäller inte bara brandsläckaren utan även nödljus, utrymningsvägar och inte minst det passiva brandskyddet såsom branddörrar och brandtätningar. Därför behövs regelbunden kontroll och underhåll av säkerhetsutrustning.

Brandsäkerhet i Sverige tecknar serviceavtal, och kan erbjuda kontroll och översyn av säkerhetsutrustningen på Ert företag.

Service och underhåll

Vi kan erbjuda kompetenta och välutbildade servicetekniker som årligen utför underhåll på såväl brandsläckare som annan säkerhetsutrustning.
De utför bland annat:

 1. Kontroll och service av brandredskap en gång per år.
 2. Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
 3. Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.
 4. Brandposter funktionskontrolleras årligen och provtrycks vart femte år.

Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter enligt följande:

SS 3656
Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare, fastställd den17 augusti 2001.

SVEBRA S92
SVEBRA S92 är tillverkarnas gemensamma riktlinjerna för service och underhåll av brandsläckare.

Provtryckning
Provtryckning av gasflaskor skall normalt ske vart tionde år enligt krav från Räddningsverket och Arbetsmiljöverket. All provtryckning utförs av ett av SWEDAC ackrediterat organ.

Dokumenterade rutiner och checklistor

Dokumenterade arbetsinstruktioner och rutinbeskrivningar används, det skall inte råda någon osäkerhet varken för kunden eller vår servicetekniker vad som omfattas av avtalet.

Alla serviceobjekt får ett unikt nummer och finns upptagna på en checklista som lämnas till kunden efter kontroll.

Även brandtätningar, nödljusarmaturer, utrymningsstegar och annan viktig säkerhetsutrustning kan föras upp på checklistan och kontrolleras.

rutiner (18K)

Service av alla fabrikat

Brandsäkerhet i Sverige tillhandahåller reservdelar och utför service på marknadens samtliga fabrikat av brandsläckare. För att minska transport och stilleståndskostnader tillämpar vi ett rationellt utbytessystem:

Kunden får alltid en snygg och med högeffektpulverfylld verkstads- omladdad släckare, i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Vi kan även erbjuda materiel för komplettering och underhåll av första hjälpen, brandtätning, utrymningsmarkeringar och armaturer. Vi kan vid ordinarie servicetillfälle åtgärda mer än brandsläckarna.

Omhändertagande av skum för bättre miljö

Vid omladdning av skumsläckare omhändertar vi det begagnade skummet och lämnar det för säker destruktion.

Arbetsgivare, ägare eller innehavare är ansvarig

I 2 § under "Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar" i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) står följande:

"Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand"

Som arbetsgivare är man också skyldig att följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets kungörelser för brand- och utrymningssäkerhet t.ex:

 1. Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42)
 2. Varselmärkning AFS (1997:11)
 3. Blybatterier (AFS 1988:4)
 4. Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)
 5. Farliga ämnen (AFS 1994:2)
 6. Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

En extern servicetekniker kan inte frita någon från ansvar men väl informera och hjälpa till att uppfylla kraven.

Inte bara brandsläckare

skyltar (15K)

Våra servicetekniker har en bred kompetens och kan även utföra underhåll på t.ex:

 1. Brandposter
 2. Utrymning
 3. Nödljus
 4. Brandtätning, branddörrar och övrigt byggnadstekniskt skydd
 5. Rökluckor
 6. Första hjälpen
 7. Brand- och utrymningslarm

Serviceavtal för snabb service


Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder, vilket garanterar kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Detta är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Enligt avtal besöker vi då också kunden minst en gång om året för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Mot separat beställning utför vi även omladdningar och andra önskade åtgärder.

Service över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet och alla våra tekniker arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som tex. gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet.

Mer än brandsläckarservice

Bra brandsäkerhet består av mycket mer än fungerande brandsläckare. Att personalen på ett företag är kunnig och säkerhetsmedveten är minst lika viktigt.
Att det finns brandskyddsregler och egna rutiner för kontroll och uppföljning är viktigare än brandsyn och extern service. Vår konsult- och utbildningsavdelning kan därför även erbjuda:

 1. Utbildning
  Vi arrangerar kurser för allmänt brandskydd, heta arbeten, brandskyddsansvariga och utrymningsledare. Våra kurser kan företagsanpassas och förläggas hos kunden, och vi genomför även utrymningsövningar med teaterrök.

 2. IBK
  Intern BrandskyddsKontroll är en metod utvecklad av SBF för att systematiskt gå igenom och säkerställa alla rutiner för brandsäkerhet. Vi har genomfört ett flertal IBK-projekt tillsammans med företag från många olika branscher.

 3. Säkerhetsbesiktningar
  Vi besiktigar anläggningar och inventerar brandrisker och skyddsåtgärder samt lämnar förslag till förbättringar.

 4. Planerad säkerhet
  Våra servicetekniker är utbildade för att årligen utföra en begränsad säkerhetsbesiktning, parallellt med kontroll och underhåll av släckredskap.

 5. Konsultverksamhet
  Vi utför även brandskyddsdokumentation, brandbesiktningar och andra konsultuppdrag. Vi skickar gärna kursbeskrivningar, produktblad eller annan information om vår utbildnings- och konsultverksamhet.