ด.ต. แสงอรุณ  นิยมเดช

ครูใหญ่ ร.ร. ตชด. บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13


                .  ประวัติของสถานศึกษา

                โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ จัดสร้างขึ้นเนื่องจากราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ได้ทำหนังสือร้องขอ ต่อสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีสาคร   กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๗  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ และกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ ๔๓ ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน  เพราะเด็กที่อยู่ในวัยเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา  ตั้งห่าง จากหมู่บ้าน ๑๗ กิโลเมตร และพื้นที่ยังมีการเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้าย  คณะกรรมการหมู่บ้านโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตกลงกันที่จะบริจาคที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงเรียนโดย นายอุเซ็ง  ยะโก๊ะ  กำนันตำบลศรีบรรพต  นายมูโน๊ะ  ยะโก๊ะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ

นายอำมรินทร์  วานิ สารวัตรกำนัน  ร่วมกันบริจาคที่ดิน  จำนวน ๑๐  ไร่  และได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน หลัง ห้องเรียน  ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติให้จัดตั้งโดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำหน้าที่สอน จำนวน นาย

. ...จีรพันธ์  รักษ์สุวรรณ       ทำหน้าที่ครูใหญ่

          .  ...สถิต     ขุนทอง            ครูผู้สอน

          .  ...การี       มะ                  ครูผู้สอน

          เปิดทำการสอนเป็นทางการ   เมื่อ ๑๕  กรกฎาคม ๕๓๔ อาคารเรียนชั่วคราว หลัง ห้องเรียน

นักเรียน ๙๐ คน  ชาย ๕๐ คน หญิง ๔๐ คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึง .

                วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๔  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมครั้งที่ ทรงปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน ต้น

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๕  คณะอาจารย์และนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด x ๑๒ เมตร จำนวน หลัง มี ห้องเรียน

                วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชกำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  ครั้งที่ ทรงเจิมเสาเอกอาคารเรียนที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

             วันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๓๕  วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ได้ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนโดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้มอบ   และพันตำรวจเอกวิจิตร  เวชชศาสตร์  รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายเดนภาค ในขณะนั้น  เป็นผู้รับมอบและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓

ในปีการศึกษา ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับบริจาคจากสถานทูตอังกฤษ  เพื่อทำการสร้างถังเก็บน้ำฝนพร้อมรางน้ำ  เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่

                วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙ กก.ตชด.๔๔ แต่งตั้ง ...จีรพันธุ์  รักษ์สุวรรณ ครูใหญ่ ไปทำหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านบูกาสแลแม และแต่งตั้ง ..วิสูตร  เฮงเฮีย ทำหน้าที่ครูใหญ่แทน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ นายอุเซ็ง ยะโก๊ะ กำนันตำบลศรีบรรพตได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนเพิ่มอีก   จำนวน ไร่

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๓  กก.ตชด.๔๔ ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด x๓๐ เมตร จำนวน หลัง มี ห้องเรียน

                วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กก.ตชด.๔๔ แต่งตั้ง ...วิสูตร เฮงเฮีย ครูใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนก กก.ตชด.๔๔ แต่งตั้ง ...จรัส  รองสวัสดิ์ รักษาราชการแทน

                วันที่ เมษายน ๒๕๔๕  กก.ตชด.๔๔ แต่งตั้ง ..พงศธร  แก้วศรีพุฒ ทำหน้าที่ครูใหญ่

                วันที่ มิถุนายน ๒๕๔๕ กรมอาชีวศึกษา โดยนายสมศักดิ์  สุหร่ายคิมหันต์ รองอธิบดีฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนครบรอบ ๖๐ ปี กรมอาชีวศึกษา ขนาด .๓๒ เมตร จำนวน หลัง มี ห้องเรียน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณก่อสร้างจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

          วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ กก.ตชด.๔๔ ปรับปรุงอาคารเรียนที่ชมรมอาสาพัฒนาชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสร้างเป็นโรงอาหารขนาด x๓๑ เมตร

                วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ  ครั้งที่        ทรงปลูกต้นลองกองจำนวน ต้น

                วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๗ กก.ตชด.๔๔ อนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนช่างกลปทุมวันโดยขยายห้องเรียนให้กว้างขึ้นเหลือ ห้องเรียนพร้อมติดฝ้าเพดาน

                วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสก่อสร้างอาคารสหกรณ์ ขนาด x    เมตร  งบประมาณก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

                วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่

          วันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่

          วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ มีคำสั่งแต่งตั้ง ด.ต.แสงอรุณ นิยมเดช รักษาราชการแทนครูใหญ่

    

.  ปรัชญาโรงเรียน

                   สร้างภูมิปัญญา   พัฒนาคุณภาพชีวิต    สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

.  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอฯ จะจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ..๒๕๕๑

 มุ่งพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและสร้างความมั่นคงในถิ่นทุรกันดาร  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

. เขตบริการของโรงเรียนและแผนผังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓

๔.๑ เขตบริการของโรงเรียน

ที่ตั้งสถานศึกษา 

โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓   ตั้งอยู่บ้านเลขที่ - ถนน ซากอ-ดุซงญอ 

ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์  ๙๖๒๑๐ 

 ระยะทางจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔  ถึงโรงเรียน  ๖๙.๕๐ กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทาง  ๑ชั่วโมง ๓๐ นาที         

                เขตบริการการศึกษา หมู่ที่ บ้านตืองอ    ตำบลศรีบรรพต  จังหวัดนราธิวาส

ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน    กิโลเมตร   จำนวนครัวเรือน  ๓๙๘  ครัวเรือน  ประชากร  ,๓๙๙ คน

                เขตบริการการศึกษา หมู่ที่  บ้านไอร์กือเดร์  ตำบลศรีบรรพต  จังหวัดนราธิวาส

ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน    กิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน ๑๘๑  ครัวเรือน    ประชากร  ๗๙๐     คน

ประชาชนนับถือศาสนา   อิสลามทุกครัวเรือน  มีรายได้โดยเฉลี่ย  ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี/ครอบครัว


.  แผนผังที่ตั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน๑.สนามฟุตบอล          ๒.อาคารสหกรณ์      ๓.อาคารอาชีวะ                        ๔.บ่อปลาดุกซีเมนต์

๕.แทงค์น้ำ                 ๖.บ้านพักครู             ๗.สวนพฤกศาสตร์                     ๘.โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

๙.โรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่/เป็ดเนื้อ                  ๑๐.โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่               ๑๑.แปลงเกษตร

๑๒.แปลงเกษตร         ๑๓.โรงเก็บวัสดุเกษตร       ๑๔.บ่อปลาดุกพลาสติก    ๑๕.สวนกล้วย   

๑๖.ห้องน้ำนักเรียน     ๑๗.อาคารเรียน ป.๑-ป.๓   ๑๘.แปลงหญ้าแฝก            ๑๙.ห้องน้ำผู้บังคับบัญชา 

๒๐.แทงค์เก็บน้ำ         ๒๑.อาคารฝึกอาชีพ   ๒๒.เรือนเพาะชำ                        ๒๓.อาคารเรียน ป.๔-ป.๖

๒๔.โรงอาหาร            ๒๕.สนามตะกร้อ      ๒๖.สวนพฤกศาสตร์                     ๒๗.สนามวอลเลย์บอล

๒๘.ถังเก็บน้ำ
. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน


. ครูตำรวจตระเวนชายแดนและนักเรียน

. ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

นักเรียน

หมายเหตุ

หญิง

ชาย

รวม

ประถมศึกษาปีที่ 1

12

14

26

ไม่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล

ประถมศึกษาปีที่ 2

22

14

36

ประถมศึกษาปีที่ 3

15

15

30

ประถมศึกษาปีที่ 4

13

18

31

ประถมศึกษาปีที่ 5

14

12

26

ประถมศึกษาปีที่ 6

12

19

31

รวม

88

92

180

 

                .  จำนวนครูตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน    นาย


ที่

            ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

           วิชา/เอก

ระยะเวลาของการเป็นครู

   ๑

ด.ต.แสงอรุณ       นิยมเดช

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีและนวัฒกรรมเพื่อการศึกษา

๑๘ ปี

   ๒

..จีรศักดิ์             วาเด็ง

ม.๖

ป.วิชาชีพครู

๑๔ ปี

  ๓

ส.ต.อ.สุวิทย์  ช่วยเทวฤทธิ์

ปริญญาตรี

บริหารการศึกษา

๑๓ ปี

  ๔

...สมชาย       แพทยา

ปวส.

การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี

  ๕

...วิโรจน์        ชูแหละ

ปวช.

ช่างยนต์

ปี

  ๖

...คฑาวุธ      อวนป้อง

.

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ปี


. อาคารเรียนและอาคารประกอบ


ลำดับ

รายการ

จำนวน

ผู้ให้การสนับสนุน

หมายเหตุ

     ๑.

อาคารเรียนถาวร

ขนาด x๑๒ .

หลัง

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๕

    ๒.

ห้องสุขาผู้บังคับบัญชา

หลัง

ชมรมแม่บ้านตำรวจ

๑๕ กันยายน ๒๕๓๕

    ๓.

ถังเก็บน้ำฝน

 

สถานทูตอังกฤษ

ปี ..๒๕๓๔

    ๔.

อาคารฝึกอาชีพ x๑๕ .

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ปี ..๒๕๓๗

    ๕.

อาคาร กก.ตชด.๔๔

หลัง

กก.ตชด.๔๔

ปี ..๒๕๓๙

    ๖.

อาคารเรียน ห้องเรียน

ขนาด x๔๐ .

หลัง

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๕

   ๗.

อาคารเรียน

ขนาด x๓๒ .

หลัง

กรมอาชีวศึกษา

มิถุนายน ๒๕๔๕

  ๘.

อาคารสหกรณ์

หลัง

สำนักงานสหกรณ์นราธิวาส

๓๐ กันยายน๒๕๔๗

  ๙.

ห้องสุขา

หลัง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี ..๒๕๕๑

 ๑๐.

โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ

หลัง

บริษัทเจมแกลอรี่

 

๑๑.

โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

หลัง

กรมปศุสัตว์

ปี ..๒๕๔๙

๑๒.

โรงเรือนเลี้ยงเป็ด

หลัง

สนง.ปศุสัตว์นราธิวาส

ปี ..๒๕๕๓

๑๓.

ห้องพระบังคล

หลัง

กก.ตชด.๔๔

ปี ..๒๕๕๓

๑๔.

ถังเก็บน้ำ

ถัง

กองบัญชาการทหารสูงสุด

ปี ..๒๕๕๒

 

. คณะกรรมการสถานศึกษา


ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ประเภท(ตามกำหนดในระเบียบ)

 

      ๑

นายการียา          มะแซ

ประธานกรรมการ

ผู้นำชุมชน

 

     ๒

นายมะดาโอ๊ะ    กาเจร์

รองประธาน

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

    ๓

..จีรศักดิ์       วาเด็ง

กรรมการ

ผู้แทนครู

 

    ๔

นายตูวันนูรดิน    นิมาแต

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

 

   ๕

นายอาหะมะสือมิง   ยะโก๊ะ

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

 

   ๖

นายมะลี            วานิ

กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

 

  ๗

นายนิมะ            นิแว

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

  ๘

นายมาหะมะ        มะลี

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

  ๙

นายมะนาเซ     ยะโก๊ะ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

  ๑๐

นายมาหะมะ    หะยีสะอิ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 ๑๑

นายกอเซ็ง      ซากอ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑๒

นายมาหะมะรุสดี   สะเอ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑๓

นายยูโซ๊ะ        ดาโอ๊ะ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑๔

นายดอเลาะ    ลาเต๊ะ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑๕

นายอับดุลอาซิ    มูฮิ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑๖

นายตูวันมะ    นิมาแต

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑๗

นายเจ๊ะลิมา     ฮะซา

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

๑๘

นายมะดาโอ๊ะ   สมะแอ

กรรมการ

ผู้แทนองค์การศาสนา

 

๑๙

นายบือราเฮง      สามะ

กรรมการ

ผู้แทนองค์การศาสนา

 

๒๐

นายตูแวเลาะ    ยือแร

กรรมการ

ผู้แทนองค์การศาสนา

 

๒๑

นายยูนุ๊            ยะโก๊ะ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๒

นายอุเซ็ง        โก๊ะ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ


ด.ต.แสงอรุณ นิยมเดช

กรรมการ/

เลขานุการ

ครูใหญ่/

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

.ชื่อหมู่บ้าน

    บ้านตืองอ  หมู่ที่    ตำบลศรีบรรพต   อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส 

.จำนวนประชากรในเขตบริการ

บ้านตืองอ  หมู่ที่    ตำบลศรีบรรพต  จังหวัดนราธิวาส

จำนวนครัวเรือน ๓๙๘  ครัวเรือน  ประชากร  ,๓๙๙ คน   ชาย  ๗๑๔  คน  หญิง   ๖๘๕   คน

                บ้านไอร์กือเดร์ หมู่ที่    ตำบลศรีบรรพต  จังหวัดนราธิวาส

จำนวนครัวเรือน  ๑๘๑  ครัวเรือน  ประชากร  ๗๙๐ คน   ชาย  ๔๑๘  คน    หญิง   ๓๗๒    คน

.  อาณาเขตของหมู่บ้านทางการปกครอง

-  ทิศเหนือ         ติดกับ   บ้านไอร์กือเนาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร

จังหวัดนราธิวาส      

     -  ทิศตะวันออก   ติดกับ   บ้านไอร์กูเล็ง       หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร

จังหวัดนราธิวาส

     -  ทิศใต้      ติดกับ   บ้านจือกอ  หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

     -  ทิศตะวันตก    ติดกับ     บ้านกือโซ  หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร

จังหวัดนราธิวาส

.ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเขป

คำว่าตืองอเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้น ที่มีขนาดใหญ่ ชาวบ้านรุ่นบุกเบิกพื้นที่ เมื่อประมาณ ..๒๕๐๒ กลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิก คือ นายอุเซ็ง  ยะโก๊ะ นายยูนุ๊  ยะโก๊ะ และได้รับการจับจองและได้จับจองพื้นที่สำหรับใช้ทำมาหากิน และเริ่มขยายบรรพบุรุษจนถึงทุกวันนี้ และเนื่องจากในหมู่บ้านมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ใจกลางหมู่บ้านจึงได้ใช้ชื่อต้นไม้ชนิดนี้เป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านตืองอ

               

.  ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน  

ตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขา

.   ลักษณะพื้นที่ตามกฎหมาย  

ที่ดินมีสิทธิครอบครองตามสิทธิ์

                 ๗.  เผ่าพันธุ์  

ราษฎร สัญชาติไทย  นับถือศาสนาอิสลาม  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

                       ๘. ภาษาที่ใช้เขียน  
                     ภาษาท้องถิ่น
  ภาษาไทย
.  การประกอบอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อปี
 รายได้เฉลี่ยต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท

               ๑๐.  สาธารณสุข

            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบรรพต

                     ๑๑.  การปกครอง

   .  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายมะดาโอ๊ะ   กาเจร์

                .  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดปัจจุบันประกอบด้วย  ดังนี้


                                       ๑.นายตูวันนูรดีน               นิมาแต

                                       .นายนิมะ                         นิแว

                                       .นายมาหะมะ                   มะลี

                                       .นายมะนาเซ                   ยะโก๊ะ

                                       .นายมาหะมะ                   หะยีสะอิ

                                       .นายกอเซ็ง                      ซาก

                                       ๗.นายมาหะมะรุสดี             สะเอ

     .  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้

.นายอาหะมะสือมิง   ยะโก๊ะ

                                              ๒.นายมะลี                วานิ

    .  ผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากที่สุดชื่อ นายอุเซ็ง  ยะโก๊ะ

๑๒.  หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่สำคัญในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุน

     .ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          .องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

         .องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

             ๔.ปศุสัตว์อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวา

                                            ๕.ประมงจังหวัดนราธิวาส
                                             .สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

                    .โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขภาพ

                                             ๘.โรงพยาบาลศรีสาคร

                                             .เกษตรอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

                                             ๑๐.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

                                             ๑๑.วิทยาลัยเทคนิคยะลา


  ๑๓.  ขนบธรรมเนียมประเภณีที่สำคัญ ความเชื่อถือ 

                                                                                                                              ๑.การถือศีลอด
                                             ๒.การกวนอาซูรอ
                                             ๓.เทศกาลฮารีรายอิฎิลฟิตตรี
                                             ๔.เทศกาลฮารีรายอิฎิลฮัตฮา
                                             ๕.งานเมาลิด
                                             ๖.การละหมาดทุกๆวันศุกร์


        ๑๔
.  สาธารณูปโภคที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

                                .ไฟฟ้า

                                             .ประปาภูเขา

        ๑๕.  การคมนาคม

ถนนลาดยางตลอดจากอำเภอศรีสาคร ๑๗. กิโลเมตร , ระยะทางจากโรงเรียนถึงจังหวัดนราธิวาส   ๘๑.๕๐   กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง     ชั่วโมง ๓๐ นาที  และระยะทางจากกก.ตชด.๔๔ ถึง โรงเรียน  ประมาณ  ๖๙.๕๐  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง    ชั่วโมง ๓๐ นาที  


       ๑๖.  ปัญหา
                                       ๑.จำนวนครูมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

                                       ๒.สถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่

                             ๓.น้ำมีไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตรและอุปโภคในโรงเรียน


 
    มีข้อเสนอแนะติชมหรือไม่สมบรูณ์ภายในเว็บแจ้งเราได้ที่
 Somboon243@gmail.com


Comments