ร.ต.ท.มนูญ ทองขาว


ครูใหญ่
ร.ร.ตชด. พีระยานุเคราะห์ ฯ ๔
ร.ต.ต.เจริญ   พรหมแก้ว
(ผู้ช่วยครูใหญ่)
๑.      ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔  เฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่  ๕๐  (บ้านบูกาสาแลแม)  ได้จัดตั้งขึ้นโดยการทำหนังสือร้องขอของ
นายมะ   แมเราะ   โต๊ะอิหม่ามและราษฎรบ้านสามยอด  หมู่ที่    บ้านบูกาสาแลแม  หมู่ที่    ตำบลปะโด
 อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี ไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๔ ซึ่งขณะนั้น  พันตำรวจโทเฉลิม
  รักจุ้ย   ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย   โดยได้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

                กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๔๔    ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา  ซึ่งที่ประชุมระดับ

กองกำกับการฯ ได้มีมติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนไกลคมนาคมจึงได้เสนอและขอจัดตั้งไปยังสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมายอ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๓๘  มีราษฎรในพื้นที่ร่วมกันบริจาคที่ดิน  จำนวน  ๑๓  ไร่  ๑ งาน  ๑๔  ตารางวา

                เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๓๘ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่   ๕๐  โดยพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน    , ๕๐๐,๐๐๐. - บาท

                เมื่อวันที่   ๒๒    มกราคม     ๒๕๓๙    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่   ๔๔  ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเตรียมการเปิดทำการเรียนการสอน    ประกอบด้วย   จ่าสิบตำรวจจิระพันธ์          รักษ์สุวรรณ   ทำหน้าที่ครูใหญ่   สิบตำรวจเอกทวี     จีนเมือง    สิบตำรวจโทมูลฮาน  มะแม     สิบตำรวจโทอุทัย   เมืองฝ้ายและสิบตำรวจตรีณัฐพล    หยีปอง   ทำหน้าที่ครูผู้สอน   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่  ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๓๙ มีนักเรียนทั้งหมด ๙๗ คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้อาคารสอนศาสนาประจำหมู่บ้านเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

                เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๓๙   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔   ได้ว่าจ้างบริษัทขวัญศิริธานี จำกัด  ทำการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  จำนวน  ๖ หลัง    และได้ทำการก่อสร้างเพียงงวดที่ ๑ จึงได้ยกเลิกสัญญาไป   และเมื่อวันที่    ตุลาคม  ๒๕๓๙   กองกับการฯ   ได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วน จำกัด

สินไพศาลยะลาก่อสร้าง เข้าทำการก่อสร้างอาคารเรียน   อาคารประกอบ   โดยทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริทรงปลูกต้นมะตูมจำนวน๑  ต้น

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้อนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔    เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐

                เมื่อวันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จ

พระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 

เมื่อวันที่  18  มกราคม  2548 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1ได้

มอบหมายให้ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีทำการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 936,127 บาท

                เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จ

พระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 

โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา

ปัจจุบันปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 186 คน ชาย 96 คน หญิง 90 คน

มีผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตามลำดับดังต่อไปนี้

     1.  ส.ต.อ.ทวี   จีนเมือง           ดำรงตำแหน่งเมื่อ  10  พฤศจิกายน 2538 – 22   มกราคม  2539

      2. จ.ส.ต.จิรพันธ์  รักษ์สุวรรณ   ดำรงตำแหน่งเมื่อ  22  มกราคม  2539 – 1  พฤศจิกายน  2541

      3.  ร.ต.ต.อุทัย  สุวรรณกุล      ดำรงตำแหน่งเมื่อ  1  พฤศจิกายน  2541 – 30  ธันวาคม  2547

     4. ร.ต.ต.น้อย  อ่อนนวล           ดำรงตำแหน่งเมื่อ  30  ธันวาคม  2547 – 15 พฤษภาคม 2552

     5. ร.ต.ท.มนูญ ทองขาว           ดำรงตำแหน่งเมื่อ  16 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุปัน

. ปรัชญาของโรงเรียน

                สร้างภูมิปัญญา    พัฒนาคุณภาพชีวิต    สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

๒.๑คำขวัญโรงเรียน

                สุขภาพดี   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สนองงานพระราชดำริ

๓. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                โรงเรียนจะต้องสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ได้มาตรฐานของการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ ด้านโครงการพระราชดำริ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้มีผลผลิต ภายในโรงเรียนพอเพียงจะได้ลดภาวะขาดสารอาหารของนักเรียนและควบคุมไม่ให้นักเรียนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน ให้ความรู้หญิงมีครรภ์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประชาชนในพื้นที่เห็ประโยชน์ ความสำคัญของหญ้าแฝกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ปลูกพืชพลังงานทดแทน แนะนำให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ศึกษาต่อทุกคน

พันธกิจ

                ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ  บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ผู้ปกครองนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีการบริการจัดการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้  โครงการพระราชดำริ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

4. ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามหลักสาธารณสุข


เส้นทาง                

           ๔.๑.๑ บ้านป่าละเมาะ  หมู่ที่ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ระยะทางจากหมู่บ้าน ถึงโรงเรียน ๕๐๐ เมตร จำนวนครัวเรือน ๘๓    ครัวเรือน  ประชากร   ๕๖๒  คน

          ๔.๑.๒ บ้านสามยอด หมู่ที่ ๑ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ระยะทางจากหมู่บ้านถึง โรงเรียน 1 กิโลเมตร จำนวนครัวเรือน  ๓๑๐   ครัวเรือน  ประชากร  ๑,๘๒๒   คน
     จาก  จังหวัดปัตตานี  -   .ปาลัส อ.ปานาเระ    ระยะทาง 30 กม.

     จาก บ. ปาลัส  -  . มายอ ระยะทาง 9 กม.

     จาก  . มายอ -  .. ตชด.-พีระยานุเคราะห์ฯ ๔ ระยะทาง 9 กม. รวมระยะทาง    

     จาก จังหวัดปัตตานี ..ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4     ระยะทาง 48 กม.  เป็น

ถนนลาดยางทั้งหมด    ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ   50 นาที

      จาก กก.ตชด.44 จ.ยะลา ร.ร.ตชด.พีระยานุเคระห์ฯ ๔ ระยะทาง    25

กม.เป็นถนนลาดยางทั้งหมด    ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ   30 นาที


๖. จำนวนครูและนักเรียน

                ๖.๑ จำนวนนักเรียน

ชั้นเรียน

ปีการศึกษา

หมายเหตุ

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล

๒๓

๒๐

๔๓

๑๑

๑๗

๓๘

๒๔

๒๑

๔๕

 

ป.๑

๒๒

๑๘

๔๐

๑๒

๑๒

๒๔

๑๐

 

ป. ๒

๑๑

๑๘

๒๑

๑๗

๓๘

๑๔

๑๘

 

ป.๓

๑๓

๑๓

๒๖

๑๖

๒๓

๑๔

 

ป.๔

๑๕

๑๕

๓๐

๑๑

๑๕

๒๖

๑๒

๑๘

 

ป.๕

๑๓

๑๓

๒๖

๑๙

๑๔

๓๓

๑๔

๑๓

๒๗

 

ป.๖

๑๔

๑๐

๒๔

๑๑

๑๑

๒๒

๑๔

 

รวม

๑๑๐

๙๗

๒๐๗

๙๗

๙๔

๑๙๑

๗๔

๗๒

๑๔๖

 

๖.๒ ตารางแสดงจำนวนครู,ผู้ดูแลเด็กและคุณวุฒิ

ลำดับ


ยศ    นาม          นามสกุล

คุณวุฒิ/การศึกษาต่อ

ระยะเวลาของการเป็นครู

(ปี)

.

ร.ต.ท.มนูญ ทองขาว

คบ.

๑๘

.

ด.ต.สกล บกเขาแดง

ศศ.บ.

๒๐

.

ส.ต.ท.หญิงประพิน มะลิชู

อนุปริญญา

๑๐

ส.ต.อ.อำนวย  เพชรเต็ม

ปวช./ศึกษาต่อ


ส.ต.อ.พงษ์พิพัฒน์  ศรีวิลาศ

ม.๖

.

ส.ต.ต.อัคพล    พิมพะสาลี

นบ.


ส.ต.ต.ศักราช   พรหมสถิตย์

ศน.ม.

 

๑๙.

นางพาตีเมาะ    บูงอเตะ

คบ.

๑๒

๑๐.

นางนาปีสะ  บือราเฮง

คบ.

๑๒

๑๑.

นายมะรูดิง  หาแว

ม.๖

๗. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ดังนี้ 

ลำดับ

รายการ

จำนวน

ผู้ให้การสนับสนุน

หมายเหตุ(สร้างเมื่อ)

1.

อาคารเรียน 1

1

พีระยาฯ มูลนิธิ

10 พ.ย. 37

2.

อาคารอเนกประสงค์

1

พีระยาฯ มูลนิธิ

10 พ.ย. 37

3.

โรงอาหาร

1

พีระยาฯ มูลนิธิ

10 พ.ย. 37

4.

บ้านพักครู

1

พีระยาฯ มูลนิธิ

10 พ.ย. 37

5.

ห้องน้ำ - ห้องส้วม

6

พีระยาฯ มูลนิธิ

10 พ.ย. 37

6.

อาคารเด็กเล็ก

1

กก.ตชด.44

 

7.

โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

1

กก.ตชด.44, บ.เจริญโภคภัณฑ์

ปี 44

8.

กระชังเลี้ยงปลาดุก

1

 

 

9.

โรงเพาะเห็ด

1

 

 

10.

โรงเรือนเลี้ยงเป็ด

1

สมาคมพ่อค้าอัญมณีแห่งประเทศไทย

ปี 47

11.

ถังเก็บน้ำฝน

1

สนง.โยธาธิการจังหวัด,สนง.กินแบ่งฯ

 

12.

ร้านตัดผม

1

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ปี 46

13.

โรงเก็บวัสดุการเกษตร

1

กรมอาชีวศึกษา

ปี 46

14.

บ่อบาดาล

1

กรมทรัพยากรธรณีวิทยา

 

15.

อาคารสหกรณ์

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ

ปี 52

16.

อาคารเรียน 2

1

กรมอาชีศึกษาภาคใต้ 1

1 ก.พ. 48

17.

อาคารแม่บ้าน

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ปี 52

๘.คณะกรรมการสถานศึกษา 

ลำดับ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1.

นายมะนาเซ    อาแว

ประธาน

2.

นายตามีซี  แวดะแซ

รองประธาน

3.

นายมะลี  ซา

กรรมการ

4.

นายยะโก๊ะ   ดีแม็ง

กรรมการ

5.

นายดูซอมะ  สาและ

กรรมการ

6.

นายอับดุลเลาะ  ตาเยะ

กรรมการ

7.

นายแวยูโซะ  หะมะ

กรรมการ

8.

นายแวอาลี   แมเรา

กรรมการ

9.

นางมารีสัน  หะมะ

กรรมการ

10.

นางรอซีดะ   สาแม็ง

กรรมการ

11.

ร.ต.ท.มนูญ ทองขาว

กรรมการ/เลขานุการ

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน

ข้อมูลหมู่บ้านในเขตบริการ  ..ตชด.พีระยานุเคราะห์ ฯ๔

บ้านสามยอด  หมู่ที่     ตำบล  ปะโด  อำเภอ มายอ  จังหวัดปัตตานี

บ้านป่าละเมาะ หมู่ที่ ๔   ตำบล ปะโด  อำเภอ มายอ  จังหวัดปัตตานี

อาณาเขตของหมู่บ้านทางการปกครอง

       ทิศเหนือ ติดกับ บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตรัง อำเภอมายอ

จังหวัดปัตตานี

       ทิศใต้ ติดกับ บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลลูโบ๊ะยือไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี      

       ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านบูเก๊ะกุง หมู่ที่ ๑ ตำบลลูโบ๊ะยือไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี


       ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านบูดน หมู่ที่ ๑ ตำบลปะโด อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 

 

๔. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเขป

            บ้านบูกาสาแลแมหรือบ้านป่าละเมาะ ได้ก่อตั้งมาเมื่อ 100 ปี มาแล้ว โดยมีนาย สะแลแม ซึ่งเป็นราษฎรจากบ้านเกาะจัน ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี พร้อมภรรยา เดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยเป็นครอบครัวแรก ต่อมาได้มีญาติจากหมู่บ้านเกาะจัน เดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพิ่มการขยายครอบครัวของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นการขยายโดยการแต่งงานของคนในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ การปกครองขึ้นการปกครองกับหมู่ที่ 1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ต่อมาเมื่อ 4 กรกฎาคม 2538  ทางอำเภอได้แบ่งการปกครองโดยแยกจาก ม.1 ต.ปะโด เป็น ม.4 ต.ปะโด  และเมื่อ 5 กันยายน 2538 อ.มายอ ได้ดำเนินการประกาศเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียงผู้เดียว คือนาย มะนาเซ อาแว ทางอำเภอจึงประกาศแต่งตั้งนายมะนาเซ อาแว เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ 5 กันยายน 2538 เป็นต้นมา

๕. ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน

            พื้นที่ราบเป็นพื้นที่สร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย พื้นที่เชิงเขาเป็นที่ทำการเกษตร

๖. ลักษณะพื้นที่ตามกฎหมาย 

    ประชากรไม่มีหนังสือกรรมสิทธิ์ในที่ทำกิน แต่มีการชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่ให้กับรัฐทุกปี

๗. เผ่าพันธุ์   

ราษฏรสัญชาติไทย  นับถือศาสนา อิสลาม  ๑๐๐%

  ๘. ภาษาที่ใช้เขียน  

ภาษายาวีท้องถิ่น ภาษาไทยท้องถิ่น นักเรียนที่จบจากโรงเรียนตชด.

จะพูดเขียนภาษาไทยได้

๙.การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อปี

  ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และทำนา รายได้เฉลี่ยปีละประมาณ  ๒๐, ๐๐๐.-บาท/ครัวเรือน/ปี


๑๐. ระดับการศึกษาของประชากร

                   ไม่ได้รับการศึกษา                                        จำนวน     53         คน

                เด็กที่ยังไม่เข้าเกณฑ์การศึกษา                        จำนวน     63         คน

                ได้รับการศึกษาอนุบาล- ป.๖                             จำนวน     186       คน

                ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี                         จำนวน      1         คน

๑๑.สาธารณสุข

                มีสถานีอนามัยบ้านบูดน หมู่ที่ 1 ตำบลประโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑๒. การปกครอง

๑๒.๑ กำนันตำบลปะโด  อำเภอมายอ   จังหวัดปัตตานี

นายมะนาเซ   อาแว

๑๒.๒ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่    บ้านป่าละเมาะ   ตำบลปะโด  อำเภอมายอ   จังหวัดปัตตานี

                                                   นายมะนาเซ   อาแว

                ๑๒.๓ กรรมการหมู่บ้านชุดปัจจุบันประกอบด้วย

                ๑๒.๔ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

                                ๑. นายดุลเลาะแม  บือซา      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

                                ๒. นายมะตามีซี  แวดะแซ     สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

                             ๓. นายดอหะ   สาและ          สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

                ๑๒.๕ ผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากที่สุด

                                           ๑. นายอาแซ    แมเราะ                        โต๊ะอิหม่าม

                 ๒. นายดอเลาะ  วายา                 

๓. นายเปาซี   หะมะ

 

๑๓. หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่สำคัญในพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน

๑. โรงพยาบาลมายอ

        ๒. สถานีอนามัยตำบลปะโด

                ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

                ๔. สำนักงานเกษตร อำเภอมายอ

                 ๑๔. ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ความเชื่อถือ

                                                   ๑.การจัดงานเมาลิด

                                                   ๒. การทำขนมอาซูรอ

                                                   ๓. พิธีเข้าสุนัต

 

                                     ๑๕. สาธารณูปโภค

                                        มีไฟฟ้าใช้  น้ำดื่ม ใช้น้ำฝน น้ำใช้น้ำบาดาล

                                     ๑๖. การคมนาคม

                ห่างจากศาลากลางจังหวัดปัตตานี ระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง    กิโลเมตร ถนนลาดยาง  ๔๘ กิโลเมตร   สามารถใช้สัญจรไป มาได้ทุกฤดูกาล

๑๗. ปัญหาของประชากรในหมู่บ้าน

                ขาดการศึกษา ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร รายได้น้อย

         ๑๘. ความต้องการของประชากรในหมู่บ้าน

          ๑. อาชีพรายได้เสริม

         ๒. การพัฒนาอาชีพ

                ๓. หนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชั้นเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล

๒๔

๒๑

๔๕

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๔

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔

๑๓

๒๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

รวม

๗๔

๗๒

๑๔๖

ข้อมูลครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนตามวุฒิการศึกษา

ครูผู้สอน

วุฒิ ม.๖

วุฒิอนุปริญญา

วุฒิปริญญาตรี

ปริญญาโท

ครู ตชด. รวม ๗ นาย

ผดด.รวม ๒ คน

-

-

-

วิทยากรสอนศาสนา

-

-

-

คำบรรยาย

                ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ๔  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   นักเรียนทั้งหมด  ๑๔๖   คน  เป็นชาย ๗๔ คน   เป็นหญิง  ๗๒ คน   จำนวน ครู ๗ คน เป็นครูตชด. ๗ นาย  และเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก   ๒ คน วิทยากรสอนศาสนา ๑ คน

              

คุณวุฒิครูที่ทำการสอน
                                ต่ำกว่าปริญญาตรี                ๓            นาย

                                ปริญญาตรี                                      นาย

                              ปริญญาโท                      ๑           นาย

 

 

อัตราตายทารก,ทารกน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กรัมและเด็กอายุ ๐-๓ ปี

มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ )                                       ๑. หญิงมีครรภ์                      จำนวน ๑๙ คน*

                                       ๒.ฝากครรภ์                          จำนวน ๑๙ คน*   
                             

            ๓.ทารกที่คลอดแล้ว              จำนวน ๒๓ คน*

                                       ๔.ทารกคลอดแล้วตาย           จำนวน 0 คน

                                       ๕.ปัจจุบันแรกคลอดมีชีวิต      จำนวน ๒๓ คน

๖.ทารกแรกคลอดต่ำกว่า ๓,000 กรัม

๗. เด็ก 0-๓ ปี น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์


๘.พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ป.๓,ป.๖ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์


                              *ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๔


๑. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          - ให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ และเขตบริการในการรักษาทรัพยากรป่าไม้

           - ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในวันสำคัญต่างๆ  และจัดหาพืชที่หายาก ตลอดจนพืชที่มีคุณค่า

ทางยาสมุนไพร

           - ปลูกพืชสมุนไพรเสริมในสวนพฤกษศาสตร์

๒. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

            - ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาสนา

            - ส่งเสริมการละเล่นงานวันสำคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น

๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่พึงประสงค์

                ๗๓ %

๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

                ๗๐ %

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์


นักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ระดับการศึกษา

หมายเหตุ

มัธยม

ปวส.

ปริญญาตรี

       รวม จำนวน ๑๒ คน

๑๐

-

 

 

นับแต่ดำเนินโครงการถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ รวม ๑๒ คน

               - จบการศึกษา  จำนวน      -              คน

               - ออกกลางคัน  จำนวน      -              คน

              - ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับทุน    จำนวน   ๑๐      คน

           - กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุน            จำนวน           คน


                          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานตาม

โครงการพระราชดำริ ดังนี้

 

 

ครั้งที่

 

วัน เดือน ปี เสด็จ

 

1

 

20 กุมภาพันธ์ 2540

 

2

 

17 กุมภาพันธ์ 2547

 

3

 

7 มกราคม 2552

 

 

 

 

ทำเนียบครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔

หมู่ที่ ๔  ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

ลำดับ

ยศ    นาม          นามสกุล

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ระยะเวลาของการเป็นครู

(ปี)

.

ร.ต.ท.มนูญ ทองขาว

ครูใหญ่

คบ.

๑๘

.

ด.ต.สกล บกเขาแดง

ผช. ครูใหญ่

ศศ.บ.

๒๐

.

ส.ต.อ.หญิงประพิน  มะลิชู

ผช. ครูใหญ่

ปวช.

๑๐

.

ส.ต.อ.พงษ์พิพัฒน์  ศรีวิลาศ

ครูผู้สอน

 ม.๖

.

ส.ต.อ.อำนวย  เพชรเต็ม

ครูผู้สอน

ปวช.

 

ส.ต.ท.อัคพล  พิมพะสาลี

ครูผู้สอน

นบ.

 

.

ส.ต.ต.ศักราช  พรหมสถฺตย์

ครูผู้สอน

ศน.ม

 

นางพาตีเมาะ  บูงอเตะ

   ผดด.

    คบ.

  ๑๒

๑๙.

นางนาปีส๊ะ  บือราเฮง

ผดด.

คบ.

๑๒

 

๑๐.

นายมะรูดิง  หาแว

วิทยากรสอนศาสนา

ม.๖

 


  มีข้อเสนอแนะติชมหรือไม่สมบรูณ์ภายในเว็บแจ้งเราได้ที่
 Somboon243@gmail.com
Comments