หน้าแรก


หมวดงานธุรการ
หมวดงานการเงิน
หมวดงาน
หมาดงานรับเรื่องร้องทุกข์

องค์ความรู้
ประชาคมอาเซียน


ภารกิจงานอำนวยการและรับเรื่องราวร้องทุกข์
๑. งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานแผนงาน งานการเงิน งานการพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของฝ่ายอำนวยการ ๖
๒. อบรม แนะนำเกี่ยวกับงานคดีและวินัย งานกฎหมาย
๓. การพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรื่องที่ปรากฎเป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนต่างๆ เกี่ยวกับตัวของข้าราชการตำรวจ หรือการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดน และดำเนินการตามกระบวนการ
๔. จัดทำสถิติการร้องเรียนข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดคดีอาญา โดยจัดแยกเป็นประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาเรื่องส่วนตัว และรายงานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏฺิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานอื่นที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใด
๗. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เรื่องที่ข้าราชการตำรวจต้องรู้
ตารางอำนาจและอัตราการลงโทษข้าราชการตำรวจที่ ก.ตร. กำหนด  ดูรายละเอียด
การละทิ้งหน้าที่ราชการ  ดูรายละเอียด

ยศตำรวจภาษาอังกฤษ
ชื่อยศ
(ภาษาไทย) 
 คำย่อ
(ภาษาไทย)
 ชื่อยศ
(ภาษาอังกฤษ)
คำย่อ
(ภาษาอังกฤษ) 
 พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General Pol.Gen.
 พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General Pol.Lt.Gen.
 พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General Pol.Maj.Gen.
 พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel Pol.Col.
 พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel Pol.Lt.Col.
 พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major Pol.Maj.
 ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captian Pol.Capt.
 ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant Pol.Lt.
 ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant Pol.Sub-Lt.
 ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major Pol.Sen.Sgt.Maj.
 จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major Pol.Sgt.Maj.
 สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant Pol.Sgt.
 สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal Pol.Cpl.
 สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal Pol.L/Cpl.
 พลตำรวจ พลฯ Police Constable Pol.Const.


พ.ต.ต.วัชรพงษ์ ไชยแก้ว
สว.อกท.ฝอ.๖ บก.อก.บช.ตชด. 

Google Calendar