Strona Główna

         


             dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. AIK i IJP PAN
     

                                                                                         e-mail: sieradzka4@gmail.com                                                                                                                                                                      

 

WYKSZTAŁCENIE

magisterium Wyższa Szkoła Pedagogiczna, filologia polska, WSP Kraków 1988

doktorat  Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 1998

habilitacja Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 2007

 

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH

semantyka historyczna; leksykografia historyczna;  tworzenie słowników elektronicznych; nauczanie języka polskiego jako obcego; język religijny; odmiana komputerowo-internetowa języka; analiza języka pisarzy - J. Kochanowskiego, J. Kasprowicza, B. Schulza


Artykuły  - link do podstrony z artykułami mojego autorstwa. PUBLIKACJE

1993

B. Sieradzka (rec.), 1993: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, pod red. W. Miodunki, UJ Kraków, 1992, Język Polski nr 4-5, s. 356-358.

1994

B. Sieradzka, 1994, O semantyce wyrazu Bóg w utworach Jana Kochanowskiego, (w: ) Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Językoznawcze VIII, pod red. M. Schabowskiej, Kraków, s. 231-238.

B. Sieradzka, Ch. Yamane,  1994, Części początkowe i końcowe listów polskich i japońskich (analiza kontrastywna), Język Polski, nr 4-5, Kraków, s. 283-292.

B. Sieradzka, 1994, Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oparte na zasadach podejścia komunikacyjnego, (w: ) Kształcenie porozumiewania się. Materiały konferencji naukowej, pod red. S. Gajdy i J. Nocoń, Opole, s. 249-254.

B. Sieradzka-Baziur, 1994, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 1, a-h, (współredagowanie haseł), Kraków.

1995

B. Sieradzka, 1995, Stany emocjonalne Brunona Schulza w świetle słownictwa z  Księgi listów, (w: ) Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców- Dydaktyków, Bydgoszcz – Wenecja 22-24 maja 1990, Bydgoszcz, s. 159-164.

B. Sieradzka (rec.), 1995: S. Koziara: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza, Kraków 1993, Język Polski nr 4-5, s. 377-379.

B. Sieradzka (rec.), 1995: T. Skubalanka, O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin, Język Polski nr 4-5, s. 359-362.

B. Sieradzka, J. Cieszyńska, M. Rachwałowa, M. Zarębina, 1995, Sprawozdanie z międzynarodowej  konferencji: Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich-geneza, rozwój, stan obecny (WSP Kraków 9-12 stycznia 1995 r.)Język Polski, nr 3, s. 228-234.

1996

B. Sieradzka, 1996, Listy Brunona Schulza – części początkowe i końcowe, Język Polski, nr 2-3, s. 121-129.

B. Sieradzka, W. Hrycyna, 1996, O semantyce polskich i angielskich wykrzykników właściwych wyrażających emocje, (w: ) Między oryginałem a przekładem II, Przekład, jego tworzenie się i wpływ, pod red. M. Filipowicz – Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, s. 199-208.

1997

B. Sieradzka-Baziur, 1997, O stylistyce listów Brunona Schulza, (w: ) Studia o języku i stylu artystycznym. Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra,  s. 91-105.

B. Sieradzka (rec.), 1997: Jan Kochanowski, Laments, translated by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak, Farrar, Straus and Giroux, New York 1995, s. XVIII+ 54 (oraz Faber  and Faber, London 1995) i inne tłumaczenia Trenów Jana Kochanowskiego na język angielski, Język Polski nr 1, s. 57-61.

1998

B. Sieradzka-Baziur, J. Kozioł, 1998, Jak poprosić Polaka o pomoc, jak mu coś zaproponować, jak wyrazić swoją sugestię? – zdania podrzędne ze spójnikami żeby, aby, ażeby, by, gdyby, (w:)  Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 10, Łódź, s. 97-103.

B. Sieradzka-Baziur, 1998, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 2, i-m, (współredagowanie haseł), Kraków.

1999

B. Sieradzka-Baziur, 1999, Pytania retoryczne z utworów Jana Kochanowskiego w funkcji wyrażania emocji, (w: ) Język Teoria-Dydaktyka, materiały 21. konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27-29 maja 1998 roku, pod red. B. Greszczuk, WSP Rzeszów, s. 265-278.

B. Sieradzka, Ch. Yamane, 1999, Pōrandogoto nihongono tegamino taishiōkenkyū – ōpuninguto kurōzinguno kōzō, (w:) To Commemorate 75 Years of Japanese Language Teaching at Warsaw University, Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, edited by A. Kozyra and R. Huszcza, with the cooperation of Shigemasa Kukimoto, Warsaw, s. 505-517.

2000

B. Sieradzka-Baziur, 2000, S. Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, cz. III publikacji – Nowe słowniki oraz uzupełnienia do cz. I i II, wyd. IV zmienione i poszerzone, Kraków.

B. Sieradzka-Baziur,  2000, Językowy obraz serca w polskich utworach Jana Kochanowskiego, (w: ) Uczucia w języku i tekście, t. 14,  pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, A. Dąbrowskiej i J. Anusiewicza, Wrocław, s. 209-231.

B. Sieradzka-Baziur, 2000, Słowniki języka polskiego a nauka tego języka, (w: ) Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin, s. 333-344.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2000: T. Korpysz, J. Puzynina, Wolność i niewola w pismach Cyprina Norwida,Warszawa, Język Polski nr 3-4, s. 286-289.

2001

B. Sieradzka-Baziur, 2001, Składniowe sposoby wyrażania emocji w polskich utworach Jana Kochanowskiego (zdania życzące), (w: ) Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 131- 143.

B. Sieradzka-Baziur, 2001, Czy nowe polskie słowniki mogą pomóc cudzoziemcom w nauce języka polskiego, (w:) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice, s. 198-204.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2001: Problemy frazeologii europejskiej IV, redakcja naukowa Andrzej M. Lewicki, Lublin 2001, Polonica XXI, s. 338-340.

2002

B. Sieradzka-Baziur, 2002, Jana Kochanowskiego renesansowy świat uczuć. Analiza językoznawcza,Kraków.

B. Sieradzka-Baziur, 2002, Rozdział VIII: Poezja kościelna (Pieśni liturgiczne, tropy, sekwencje, hymny s. 257-282 , Rozdział X: Zabytki języka polskiego (Pierwsze źródła, Kazania świętokrzyskie, Kazania gnieźnieńskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii, s. 293-312, (w: ) Historia literatury polskiej, t. 1, Średniowiecze, pod red. A. Skoczek, Bochnia-Kraków-Warszawa.

B. Sieradzka-Baziur, 2002, Hymny Jana Kasprowicza. Kategorie wykrzyknikowości, Prace Filologiczne, t. XLVII, s. 397-408.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2002:  Krzysztof Maćkowiak, Bogdan Walczak, Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego, Biblioteka Grabonoskich Zapisków Regionalnych nr 5, Poznań – Zielona Góra, Grabonóg 2001, Język Polski nr 1, s. 65-66.

2003

B. Sieradzka-Baziur, T. Ishii, 2003, Po polsku z  uśmiechem  (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński skrypt do nauki języka polskiego, cz. 1. Gramatyka języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, wydanie 1, Tokyo University of Foreign Studies, Tokio.

B. Sieradzka-Baziur, 2003,  Semantyka oraz cechy stylistyczno-językowe wybranych polskich hymnów,Slavia Occidentalis Iaponica, vol. 5-6, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo 2003, s. 60-90.

B. Sieradzka-Baziur, 2003, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 3, n-pł, (współredagowanie haseł), Kraków.

2004

B. Sieradzka-Baziur, T. Ishii, 2004, Z  uśmiechem  po polsku (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński skrypt do nauki języka polskiego, cz. 1. Podstawy gramatyki języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, wydanie 2, zmienione, Tokyo University of Foreign Studies, Tokio.

B. Sieradzka-Baziur, 2004, O semantyce Mojej pieśni wieczornej Jana Kasprowicza. Funkcja magiczna języka, Annales Academiae Paedagogicae Cracovienis 19, Studia Linguistica II, pod red. L. Bednarczuka, E. Stachurskiego, T. Szymańskiego, Kraków, s. 443-450.

B. Sieradzka-Baziur (rec.),  2004: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej 21, Poznań 2004, Język Polski nr 5, s. 380-383.

2005

B. Sieradzka-Baziur, 2005, Nauczanie języka polskiego studentów pierwszego roku Tokyo University of Foreign Studies a nowy dwujęzyczny podręcznik do nauki tego języka, (w:) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Warszawa, s. 411-423.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2005, Polonistyka na TUFS (Tokyo University of Foreign Studies), (TokyoGaikokugo Daigaku), Postscriptum, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach,  nr 2 (50), s. 134-137.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2005: Linguistica Bidgostiana, pod red. A. S. Dyszaka, vol. I, recenzja, Bydgoszcz 2004, Język Polski nr 1, s. 76-78.

2006

B. Sieradzka-Baziur, T. Ishii, 2006, Z uśmiechem po polsku  (Hohoende Pōrandogo)polsko-japoński podręcznik do nauki języka polskiego, cz. 1. Podstawy gramatyki języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, Tokyo University of Foreign Studies, Tokio.

B. Sieradzka-Baziur, 2006, Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, nr 128, Kraków.

B. Sieradzka-Baziur, Akane Miyamoto, 2006, Czas w wierszu Wisławy Szymborskiej Ludzie na moście a drzeworyt Hiroshige Utagawy Nagły deszcz na moście Ohashi (w:) Czas-Język-Kultura, t. 19, pod red. A. Dąbrowskiej i A. Nowakowskiej, Wrocław, s. 291-299.

2007

Bożena Sieradzka-Baziur , 2007, Mały słownik zaginionej polszczyzny, pod red. F. Wysockiej, opracowali E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka, Wydawnictwo LEXIS, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2003, recenzja, Język Polski, zeszyt 3, rocznik LXXXVII, s. 229-232.

2008

Bożena Sieradzka-Baziur, 2008, W Japonii po polsku – przegląd ważniejszych zagadnień (w:) Dydaktyka XXI wieku. Szanse i zagrożenia, Piotrków 2008, s. 133-141.

B. Sieradzka-Baziur, 2008, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 4, po-ś, (współopracowywanie haseł), Kraków.

Bożena Sieradzka-Baziur, Tomasz Majtczak, 2008, Interferencja w procesie przyswajania języka polskiego przez Japończyków (w:) W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. W. T. Miodunki i A. Seretny, s. 169-184.

2009

B. Sieradzka-Baziur, 2009, Cechy językowe „Hymnu Veni Creator” Stanisława Wyspiańskiego, (w:) Stanisław Wyspiański – człowiek wszechstronny, pod red. W. Piotrowskiego,  Piotrków Trybunalski, s. 61-93.

B. Sieradzka-Baziur, 2009, Recenzja książki E. Deptuchowej Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis-Iosue), Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008, s. 155, Język Polski LXXXIX, nr 3, s. 232-234.

(Bez numeracji - recenzja wewnętrzna) B. Sieradzka-Baziur, 2009, Recenzja wydawnicza książki:Współczesna dydaktyka przestrzenią dialogu i dyskursu, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski

(Bez numeracji -recenzja wewnętrzna) B. Sieradzka-Baziur, 2009, Recenzja wydawnicza książki: Język wartości a zachowania społeczne, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski.

2010

B. Sieradzka-Baziur, 2010, Zapożyczenia japońskie w języku polskim – wprowadzenie(w:) Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2009, Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Tokio, Tokio, s. 159-166.

Bożena Sieradzka-Baziur, Tomasz Majtczak, 2010, Wyrazy japońskie w tekstach do nauki języka polskiego dla Japończyków, (w:) Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 17.  Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego − 2, pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego, Łódź, s. 185-193.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2010, Najstarsze polskie słownictwo należące do rodziny wyrazowej  „ród” (w:) Rodzina w języku i kulturze, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski , s. 59-72.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2010,  Etymologia i semantyka wyrazu tożsamość (w: ) Językowo-kulturowy obraz tożsamości, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 57-66.

2011

Bożena Sieradzka-Baziur,  2011,  Język polityki – dotychczasowe prace oraz  perspektywy badawcze, (w: )Horyzonty Polityki, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Instytut Politologii,  2(2), s. 89-110.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2011, (rec.)  Julia L e g o m s k a, PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, Katowice 2010, Język Polski, XCI 2-3, s. 223-224.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2011,  Lęki “homo loquens”  i  “homo scribens”, (w:) Horyzonty Wychowania,Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Instytut Politologii,  10 (19), s. 125-148.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2011, Projektowany „Słownik pojęciowy  języka staropolskiego  i  jego przydatność w badaniach naukowych  oraz  w procesie dydaktycznym (w:) Nie tylko o dydaktyce …  Księga pamiątkowa  ofiarowana pani profesor  Annie  Grochulskiej, pod red. M. Obrusznik-Partyki i L. Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski, s. 341-350.

(Bez numeracji - recenzja wewnętrzna) Bożena Sieradzka-Baziur, 2011, recenzja naukowa: Studia i Materiały Polonistyczne, t. 10, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Filologii Polskiej, Piotrków Trybunalski.

(Bez numeracji - recenzja wewnętrzna) B. Sieradzka-Baziur, 2011, Recenzja wydawnicza książki (Nie)swój język polski, pod red. B. Skowronka, Kraków.

(Bez numeracji - recenzja wewnętrzna) B. Sieradzka-Baziur , 2011, Wokół teorii i empirii socjologii języka,pod red. K. Leszczyńskiej i K. Skowronek, Kraków.

(Bez numeracji - recenzja wewnętrzna) B. Sieradzka-Baziur, 2011, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” VI, pod red. S. Koziary, B. Skowronka i E. Młynarczyk.

2012

Bożena Sieradzka-Baziur, 2012, O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego  w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, Język Polski  XCII,  z. 2, s. 81-91.

B. Sieradzka-Baziur, 2012, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego,

pod red. M. Kucały,  t. V,  t-ż,  (współopracowywanie haseł), Instytut Języka Polskiego PAN,  Kraków.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2012, Najnowsza diagnoza pedagogiczna edukacji elementarnej. Recenzja książki: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, pod red. H. Sowińskiej, Wydawnictwo  Naukowe UAM, Poznań 2011, Edukacja  Elementarna w Teorii i Praktyce, 23, 1/2012, s. 123-126.

B. Sieradzka-Baziur, Joanna Duska, Krystyna Kajtoch, 2012, Ukończony został Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Język Polski,  XCII, z. 4, s. 241-248.

B. Sieradzka-Baziur, (rec.)  2012, J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką,  Horyzonty Wychowania 11/2012 (21), s. 260-265.

(Bez numeracji: recenzja pracy doktorskiej mgr Agnieszki Wełpy Językowe wyrażanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Tyrpy, IJP Kraków 2012).

(Bez numeracji - recenzja) B. Sieradzka-Baziur, 2012,  recenzja  rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki WełpyJęzykowe wyrażanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur (promotor A. Tyrpa). Praca napisana w IJP PAN, Kraków.

(Bez numeracji - recenzja wydawnicza) B. Sieradzka-Baziur, 2012, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” VIII, pod red. Krystyny Kowalik, Macieja Mączyńskiego i Marcelego Olmy

(Bez numeracji - recenzja wydawnicza) B. Sieradzka-Baziur, 2012, Recenzja wydawnicza książki (Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym, pod  red. B. Skowronka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Bez numeracji – redakcja naukowa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Literatura dziecięca w edukacji elementarnej – „Cała Polska czyta dzieciom”, numer 24 (2/2012).

(Bez numeracji - recenzja) B. Sieradzka-Baziur, 2012,  recenzja  rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki WełpyJęzykowe wyrażanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur (promotor A. Tyrpa). Praca napisana w IJP PAN, Kraków.

(Bez numeracji - recenzja wydawnicza) B. Sieradzka-Baziur, 2012, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” VIII, pod red. Krystyny Kowalik, Macieja Mączyńskiego i Marcelego Olmy

(Bez numeracji - recenzja wydawnicza) B. Sieradzka-Baziur, 2012, Recenzja wydawnicza książki (Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym, pod  red. B. Skowronka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Bez numeracji – redakcja naukowa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Literatura dziecięca w edukacji elementarnej – „Cała Polska czyta dzieciom”, numer 24 (2/2012).

2013

Bożena Sieradzka-Baziur, 2013, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Poradnik Językowy, 2 (701), s. 112-115.

T. Majczak, B. Sieradzka-Baziur, D. Mika, 2013, O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim, Roczniki Humanistyczne, 6(2013), z. 6, s. 93-107.

Bez numeracji – redakcja naukowa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Wychowanie do Dialogu, numer 29 (3/2013).

Bez numeracji – redakcja naukowa czasopisma: Horyzonty Wychowania, numer 12 (24) (2013).

Bez numeracji – redakcja naukowa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Wychowanie do Dialogu, numer 29 (3/2013).

Bez numeracji – redakcja naukowa czasopisma: Horyzonty Wychowania, numer 12 (24) (2013).

2014

B. Sieradzka-Baziur, 2014,  Nazywanie Ducha Świętego w historii polszczyzny, Roczniki Humanistyczne, t. LXII, zeszyt 6, s. 33-50.

(Bez numeracji - recenzja wydawnicza) B. Sieradzka-Baziur, 2014, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” VIII, pod red. S. Koziary.

2015

Bożena Sieradzka-Baziur, 2015, Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, Poznańskie Studia Slawistyczne, 9, s. 368-379.

2016

B. Sieradzka-Baziur,  K. Kajtoch,  D. Mika, Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, (w:) W kręgu dawnej polszczyzny II, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Wydawnictwo WAM,  Kraków 2016, s. 287-300.

 

 

 

CZŁONKOSTWO W GREMIACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH 

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Podstrony (1): Artykuły