hienkuto

CC21020031 Giáo dục thể chất 1 1 GDTC1.22_LT 12/09/11-26/12/11
Thứ 2(T1-3)
Tạ Quốc Tiệp Nam Viêm-Sân bãi 2 Huỷ đăng ký
  CC20030101 Toán cao cấp 3 Toancaocap.20_LT 12/09/11-26/12/11
Thứ 4(T1-4)
Vũ Văn Đồng Nam Viêm-33.A201 Huỷ đăng ký
  CC13020011 Nhập môn tin học 3 Nhapmontinhoc.20_LT 12/09/11-28/11/11
Thứ 3(T8-12)
Nguyễn Hoàng Hương Nam Viêm-33.A301 Huỷ đăng ký
  CC15020141 Kinh tế vi mô 3 Kinhtevimo.2_LT 12/09/11-28/11/11
Thứ 5(T1-4)
Lê Thị Phương Thảo Nam Viêm-33.A405 Huỷ đăng ký
  CC15010121 Nguyên lý kế toán 4 Nguyenlyketoan.9_LT 12/09/11-05/12/11
Thứ 6(T8-12)
Trần Thị Kim Tuyến Nam Viêm-33.A202 Huỷ đăng ký
  CC15000001 Sinh hoạt lớp 1 Sinhhoatlop(Kinhte).22_LT 12/09/11-26/12/11
Thứ 2(T4-4)
Nguyễn Thị Thanh Huyền Nam Viêm-33.A402 Huỷ đăng ký
  CC15020120 Kinh tế học đại cương 2 Kinhtehocdaicuong.8_LT 12/09/11-05/12/11
Thứ 3(T4-6)
  Phúc Yên-31.B202 Huỷ đăng

Trang con (1): anh dep