หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

                                                                                             กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

             กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  การประมวลผล  การจัดเก็บ  การจัดการหรือการกระทำกับข้อมูลข่าวสารโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ  ในการปฎิบัติงาน  เพื่อให้ได้สารสนเทศหรือความรู้ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  และเผยแพร่แก่ผู้อื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

 

            กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดีมีขั้นตอนดังนี้

    1.  การรอบรวมข้อมูล

    2.  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

    3.  การประมวลผลข้อมูล

     4.  การจัดเก็บ

     5.  การทำสำเนา

     6.  การเผยแพร่สารสนเทศ

 

หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

             การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหลักการสำคัญ  คือปัญหาทุกปัญหาต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการให้เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเวลาแรงงาน  และค่าใช้จ่าย

 

                                                                                                           วิธีการแก้ปัญหา

             1.  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

             2.  การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน

                    2.1  การใช้ข้อความหรือคำบรรยาย

                    2.2  การใช้สัญลักษณ์

            3.  การดำเนินการแก้ปัญหา

            4.  การตรวจสอบและปรับปรุง

                                                                                                                                                          คำถาม

1.) กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน
     1. 2 ขั้นตอน
     2. 3 ขั้นตอน
     3. 4 ขั้นตอน
     4. 5 ขั้นตอน
     5. 6 ขั้นตอน
 
เฉลย ข้อ 5. 6 ขั้นตอน

2.) การรวบรวมข้อมูล คือ
     1. เป็นการนำข้อมูลที่ต้องการจากหลายๆแหล่งข้อมูลมารวมกันด้วยวิธีการต่างๆ
     2. เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาตวจสอบและแก้ไข
     3. เป็นการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
     4. เป็นการนำสารสนเทศที่ทำการประมวลผลแล้วมาจัดเก็บ
     5. เป็นการนำสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มาทำสำเนาเพื่อสำรองสารสนเทศ
 
เฉลย ข้อ 1.เป็นการนำข้อมูลที่ต้องการจากหลายๆแหล่งข้อมูลมารวมกันด้วยวิธีการต่างๆ

3.) การเผยแพร่สารสนเทศ คือ
      1. เป็นการนำสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มาทำสำเนาเพื่อสำรองสารสนเทศ
        2. เป็นการนำสารสนเทศที่ทำการประมวลผลแล้วมาจัดเก็บ
        3. เป็นการนำสารสนเทศไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจ
        4. เป็นการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
        5.  เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาตวจสอบและแก้ไข
 
เฉลย ข้อ 3. เป็นการนำสารสนเทศไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจ

4.)  การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหามีกี่อย่าง
       1. 5 อย่าง
       2. 2 อย่าง
       3. 1 อย่าง
       4.  7 อย่าง
       5. 10 อย่าง

เฉลย ข้อ 1. 5 อย่าง


5.) ภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ภาษา
      1. 4
      2. 6
      3. 9
      4. 8
      5. 12
 
เฉลย  ข้อ  4. 8

6.) การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดมีกี่ขั้นตอน
      1. 1 ขั้นตอน
      2. 2 ขั้นตอน
      3. 4 ขั้นตอน
      4. 5 ขั้นตอน
      5. 7 ขั้นตอน
 
เฉลย  ข้อ  2. 2 ขั้นตอน

7.) การทำสำเนามีความสำคัญอย่างไร
       1. นำข้อมูลมาเสนอได้
       2. เป็นการสำรองข้อมูลไว้เผื่อต้นฉบับของสำเนาเกิดการสูญหาย
       3. เป็นการนำข้อมูลมาตรวจสอบ
       4. เป็นการนำข้อมูลไปเผบแพร่
       5. เป็นการนำข้อมูลมาแก้ไข

เฉลย ข้อ 2. เป็นการสำรองข้อมูลไว้เผื่อต้นฉบับของสำเนาเกิดการสูญหาย 

8.)  ซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล (Microsoft  Excel) คือโปรแกรมที่ช่วยอะไร
        1. ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณเลข จัดตารางข้อมูล
        2. ช่วยแก้ปัญหาการจัดทำงานเอกสารต่างๆ
        3. ช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
        4. ช่วยแก้ปัญหาการนำเสนองาน
        5. ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ

เฉลย ข้อ  1. ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณเลข จัดตารางข้อมูล

9.) ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์ ( Microsoft PowerPoint)
    1.ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ
    2. ช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
    3. ช่วยแก้ปัญหาการนำเสนองาน
    4. ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณเลข จัดตารางข้อมูล
    5. ช่วยแก้ปัญหาการจัดทำงานเอกสารต่างๆ
เฉลย ข้อ 3.ช่วยแก้ปัญหาการนำเสนองาน
 
 

10.) การรวบรวมข้อมูล คือ ?

 1. เป็นการนำข้อมูลที่ต้องการจากหลายๆแหล่งข้อมูลมารวมกันด้วยวิธีการต่างๆ

 2. เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาตวจสอบและแก้ไข

 3. เป็นการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

 4. เป็นการนำสารสนเทศที่ทำการประมวลผลแล้วมาจัดเก็บ
 5. เป็นการนำสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มาทำสำเนาเพื่อรับรองสารสนเทศ
 
 

เฉลย ข้อ 1.เป็นการนำข้อมูลที่ต้องการจากหลายๆแหล่งข้อมูลมารวมกันด้วยวิธีการต่างๆ

 

 

11.) การทำสำเนามีความสำคัญอย่างไร ?

 1. นำข้อมูลมาเสนอได้

 2. เป็นการสำรองข้อมูลไว้เผื่อต้นฉบับของสำเนาเกิดการสูญหาย

 3. เป็นการนำข้อมูลมาตรวจสอบ

 4. เป็นการนำข้อมูลไปเผบแพร่
 5. เป็นการนำข้อมูลมาแก้ไข
 
 

เฉลย ข้อ 2. เป็นการสำรองข้อมูลไว้เผื่อต้นฉบับของสำเนาเกิดการสูญหาย

 

12.) การเผยแพร่สารสนเทศ คือ ?

 1. เป็นการนำสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มาทำสำเนาเพื่อสำรองสารสนเทศ

 2. เป็นการนำสารสนเทศที่ทำการประมวลผลแล้วมาจัดเก็บ

 3. เป็นการนำสารสนเทศไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจ

 4. เป็นการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
 5. เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาตวจสอบและแก้ไข
 
 

เฉลย ข้อ 3. เป็นการนำสารสนเทศไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจ

 

13.)  การวางแผนในการปัญหาและถ่ายทอดความคิดมีกี่ขั้นตอน ?

 1. 1 ขั้นตอน

 2. 2 ขั้นตอน

 3. 4 ขั้นตอน

 4. 5 ขั้นตอน
 5. 7 ขั้นตอน
 
 

เฉลย  ข้อ 2. 2ขั้นตอน

 

14.) กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน ?

 1. 2 ขั้นตอน

 2. 3 ขั้นตอน

 3. 4 ขั้นตอน

 4. 6 ขั้นตอน
 5. 5 ขั้นตอน
 
 

เฉลย ข้อ 4.6 ขั้นตอน

Comments