หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                                                                               หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

       ในการเรียนการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา ต้องมีการพูดคุย บอกความต้องการ ความรู้สึก และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระระหว่างกัน  เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความรอบรู้

      ดังนั้น หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลจึงเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ส่ง ข้อมูลข่าวสาร สื่อกลางหรือช่องทางการสื่อสารและผู้รับ เพื่อให้ผู้รับ รับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องและเกิดความเข้าใจตรงกันกับผู้ส่งนั้นเอง

    การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่ง ผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับการสื่อสารข้อมูลจึงประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ  4  ส่วนดังนี้

             1.  ผู้ส่ง

             2.  ข้อมูลข่าวสาร

             3.  สื่อกลาง  หรือช่องทางการสื่อสาร

             4.  ผู้รับ

                                                                                                                                    เครือข่ายคอมพิวเตอร์

       เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  โดยอาศัยสื่อกลางหรือช่องทางการสื่อสารข้อมูล  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้ทรัพยากรของระบบ  ได้แก่  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ   ร่วมกันโดยมีองค์ประกอบดังนี้

           1  .คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

      2.  ช่องทางการสื่อสาร

            3  .สถานีงาน

           4  .อุปกรณ์สื่อสารระหว่างเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

                                                                                              ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           1  .เครือข่ายแลนหรือเครือข่ายท้องถิ่น

           2.  เครือข่ายแมนหรือเครือข่ายระดับเมือง

           3.  เครือข่ายแวนหรือเครือข่ายระดับประเทศ

           4.   เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           5.  เครือข่ายไวร์เลสแลนหรือเครือข่ายแบบไร้สาย

                                                                                       ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            1.  เกิดการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

            2.  เกิดการแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย

            3.  เกิดการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเครือข่าย

            4.  ช่วยลดปริมาณการใช้ขยะในหน่อยงาน

             5.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

                                                                                                                                          คำถาม

1.การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไร
 
ก.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ข.การเชื่อมต่อข้อมูล
ค.การสนทนาผ่านทางข้อมูล
ง.การรับ-ส่งข้อมูล
จ.การนำเสนอข้อมูล
 
เฉลย ข้อ ก.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 
2.เครือข่ายแลนหรือเครือข่ายท้องถิ่นย่อมาจาก
 
ก.AFS
ข.MAN
ค.LAN
ง.BOW
จ.CAN
 
เฉลย ข้อ ค.LAN
 
3.เครือข่ายแมนหรือเครือข่ายระดับเมืองย่อมาจาก
 
ก.AFS
ข.MAN
ค.LAN
ง.BOW
จ.CAN
 
เฉลย ข้อ ข.MAN
 
4.เครือข่ายแวนหรือเครือข่ายระดับประเทศย่อมาจาก
 
ก.WAN
ข.LAN
ค.MAN
ง.BAN
จ.CAN
 
เฉลย ข้อ ก.WAN
 
5.Microsoft word คืออะไร
 
ก.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล
ค.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
ง.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
จ.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิตร์
 
เฉลย ข้อ ก.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
 
6.Microsoft Excel คืออะไร
 
ก.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล
ค.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
ง.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
จ.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิตร์
 
เฉลย ข้อ ข.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล
 
 
7.Microsoft Access คืออะไร
 
 
ก.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล
ค.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
ง.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
จ.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิตร์
 
เฉลย ข้อ ค.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
 
8.Microsoft Powerpoint คืออะไร
 
ก.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล
ค.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส
ง.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
จ.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิตร์
 
เฉลย ข้อ ง.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
 
9.ภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ภาษา
 
ก. 2  ภาษา
ข. 4  ภาษา
ค. 6  ภาษา
ง  8  ภาษา
จ. 10 ภาษา
 
เฉลย ข้อ ง  8  ภาษา
 
10.AT & T คืออะไร
 
ก.บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมในประเทศแคนดา
ข.บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมในประเทศเกาหลี
ค.บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมในประเทศอเมริกา
ง.บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมในประเทศอังกฤษ
จ.บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมในประเทศไทย
 
เฉลย ข้อ ค.บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมในประเทศอเมริกา
 
11.IRS  คืออะไร
 
ก.กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
ข.กรมสรรพากรของประเทศจีน
ค.กรมสรรพากรของประเทศญี่ปุ่น
ง.กรมสรรพากรของประเทศไทย
จ.กรมสรรพากรของประเทศอังกฤษ
 
เฉลย ข้อ ก.กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
 
12.สายโอแอ็กเซียลมีการใช้งานอย่างไร
 
ก.ลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ข.รับส่งข้อมูลหลักสำหรับเครือข่าย
ค.ป้องกันการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้าจากภายนอกการสะท้อนกลับ
ง.ส่งข้อมูลแบบไร้สาย
จ.เป็นทางผ่านไฟฟ้า
 
เฉลย ข้อ ค.ป้องกันการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้าจากภายนอกการสะท้อนกลับ
 
13.ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ไร้สาย
 
ก.รีพีทเตอร์
ข.บริดจ์
ค.แอร์การ์ด
ง.เราเตอร์
จ.ซีพียู
 
เฉลย ข้อ  ข.บริดจ์
 
 
14.บลูทูธมีการใช้งานอย่างไร
 
ก.เป็นอุปกรณ์ไร้สายที่ช่วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อกันได้
ข.เชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างบเครือข่ายที่แตกต่างกัน
ค.เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์
ง.เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน
จ.การรับ-ส่งข้อมูล
 
เฉลย ข้อ ก.เป็นอุปกรณ์ไร้สายที่ช่วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อกันได้
Comments