มหาวิทยาลัยนครพนม

 มหาวิทยาลัยนครพนม
 

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 
 
 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
        มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น.... “มหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548
          โดยมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
 วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
 วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
          มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่....
 
วิสัยทัศน์
 
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
NAKHON PHANOM UNIVERSITY is a leading university in the Greater Mekong Sub-Region (GMS)
 
พันธกิจ
 
1. ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของชุมชน
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  ประเทศ  และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
เป้าประสงค์
 
1. บัณฑิตมีความรอบรู้  มีความสามารถ  พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
2. เป็นศูนย์กลางการวิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  ประเทศ  และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. เป็นแหล่งทำนุบำรุง  ส่งเสริม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
ตราสัญลักษณ์
 
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1 วงรีรูปหยดนํ้า สื่อความหมายถึง หยดนํ้าหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่นํ้าแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีนํ้าตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
2 องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน
3 ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้
4. คลื่นนํ้าสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่นํ้าโขงซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
7. ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

สีประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

สีเหลืองทอง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

 

ดอกกันเกรา

 หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  - ครื่องกล (ยานยนต์)
  - เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  - โลหะการ (การเชื่อมโลหะ)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากำลัง)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
  - การก่อสร้าง
  - การก่อสร้าง (สถาปัตยกรรม)
  - พาณิชยการ
  - บริหารงานคหกรรม (ธุรกิจคหกรรม)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
  - เกษตรศาสตร์

วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
  - เครื่องกล (ยานยนต)์
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากำลัง)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
  - พณิชยการ (การบัญชี)
  - พณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
  - เครื่องกล (ยานยนต์)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากำลัง)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
  - พณิชยการ (การบัญชี)
  - พณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  - เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
  - เทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล)
  - เทคนิคโลหะ (เทคนิคการเชื่อมโลหะ)
  - ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)
  - อิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
  - อิเล็กทรอนิกส์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - การบัญชี
  - การตลาด
  - การเลขานุการ
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - การก่อสร้าง
  - เทคนิคสถาปัตยกรรม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
  - เกษตรศาสตร์
  - พืชศาสตร์
  - สัตวศาสตร์
  - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - ช่างกลเกษตร
  - เทคโนโลยีภูมิทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
  - เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
  - ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)
  - พณิชยการ (การบัญชี)
  - พณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
  - เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
  - ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)
  -อิเล็กทรอนิกส์ (อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
  - การบัญชี
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ระบบปกติ

ปริญญาตรี 4 ปี
  - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระบบปกติ
ปริญญาตรี 4 ปี
 - รัฐประศาสนศาสตร์
 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 5 ปี (ค.บ.)
  - การศึกษาปฐมวัย
  - วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
  - การจัดการ
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - การบัญชี
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - นิเทศศาสตร์
  - การจัดการกีฬา
  - การจัดการตลาด
  - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ปริญญาตรี 4 ปี
  - พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ปริญญาตรี 4 ปี
 - การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
ปริญญาตรี 4 ปี
  - พืชศาสตร์
  - สัตวศาสตร์
  - การประมง
  - ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
  - เทคโนโลยีอาหาร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  - พัฒนาชุมชน
  - การศึกษาปฐมวัย
  - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - พัฒนาชุมชน
  - การศึกษาปฐมวัย

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - การบัญชี
  - การจัดการ
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
  - พืชศาสตร์
  - สัตวศาสตร์
  - ประมง
  - ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

ระบบพิเศษ(เสาร์ - อาทิตย์)
  - การประมง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  - การบริหารการศึกษา
- หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้

 วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  - นักบินพาณิชย์ตรี

 วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

 

http://www.ubu.ac.th/index.php?page=ubu_intro53

Comments