Materials dels projectes

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) de l'IES Bovalar (2015), en la seua nota d'identitat 4 (Formulari d'objectius) "es compromet amb la utilització de metodologies didàctiques actives, implicant la totalitat del professorat en l'aprenentatge significatiu, basant-se en la participació conscient, i en la mesura de les seues responsabilitats, de cada un dels estaments educatius en el procés  d'ensenyament-aprenentatge, contribuint d'aquesta manera a l'autonomia personal, impulsant la investigació i el pensament crític no reduccionista. Com s’ha dit abans, seguirem les orientacions metodològiques expressades al BOE en l’Ordre ECD 65/2015. També es promourà la formació permanent del professorat per tal d’aconseguir un aprenentatge més eficaç.". Sota aquesta identitat naix @BovalarProjecta

En aquesta línia, part dels i de les docents del centre fem servir l’aprenentatge basat en projectes (ABP). El professorat que participa del @BovalarProjecta realitza projectes en les seues classes (projectes de matèria), així com també projectes coordinats entre diversos professors i professores: projectes relacionats amb un tema conductor, el que decideix el claustre cada curs per al Pla Lector del Centre. 

A continuació podeu trobar primer els punts bàsics del que representa @BovalarProjecta en una infografia i tot seguit (i també al menú superior) els enllaços als webs on es descriuen els projectes interdisciplinaris duts a terme al llarg dels distints cursos lligats al tema del Pla Lector.

Aquests projectes:


Webs dels projectes per cursos i enllaços a les Jornades on compartim experiències educatives:


CanvasBovalar