ปาล์ม‎ > ‎

23 เต่าร้าง

023 เต่าร้าง

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 023


ชื่อพื้นเมือง   
 เขื่องหมู่ (ภาคเหนือ);เต่าร้างแดง(นครศรีธรรมราช) 
 มะเด็ง (ยะลา) ; งือเด็ง (มลายู-นราธิวาส) เต่าร้าง (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Caryota mitis Lour.
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ฺม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกเหมือนดอกหมาก แห้งแตกเป็นละออง สัมผัสจะเกิดอากาศดัน
บริเวณที่พบ     อาคาร1 ข้างบรรได
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


023 เต่าร้าง