084 หูกระจง

084 หูกระจง

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 084


ชื่อพื้นเมือง     หูกระจง,หูกวางแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์     Terminalia ivoriensis A. Chev.
ชื่อวงศ์     COMBRETACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ไม้ผลัดใบแต่จะผลัดใบน้อยกว่าหูกวาง
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


084 หูกระจง