083 หางนกยูงฝรั่ง

083 หางนกยูงฝรั่ง

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 083


ชื่อพื้นเมือง   
 นกยูงฝรั่ง, หางนกยูงฝรั่ง, อินทรี (ภาคกลาง) 
 ส้มพอหลวง (ภาคเหนือ) หงอนยูง (ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกเป็นช่อสีแดง มี 5 กลีบ ผลเป็นฝักยาวแบน
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


083 หางนกยูงผรั่ง