067 สนแผง

067 สนแผง รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 067


ชื่อพื้นเมือง     สนแผง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Thuja orientalis L.
ชื่อวงศ์     CUPRESSACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเป็นก้านยาวเรียงเป็นชิ้นๆ
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


067 สนแผง