065 ศรีตรัง

065 ศรีตรัง รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 065


ชื่อพื้นเมือง     ศรีตรัง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Jacaranda filicifolia D.Don
ชื่อวงศ์     BIGNOMINEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบสีเขียวเล็กๆ ลำต้นสีน้ำตาล
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


065 ศรีตรัง