058 ลำเพย

058 ลำเพย รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 058


ชื่อพื้นเมือง   
 กระทอก, กระบอก, บานบุรี ยี่โถฝรั่ง (กรุงเทพฯ) 
 แซน่าวา, แซะศาลา (ภาคเหนือ) รำพน, รำเพย (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบแบบขนนกมีสามใบย่อย ดอกคล้ายดอกแค มีสีเหล่ือง
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


058 ลำเพย