055 ยมหอม

055 ยมหอม รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 055


ชื่อพื้นเมือง   
 ยมหอม (ทั่วไป) 
ชื่อวิทยาศาสตร์     Toona ciliata M.Roem.
ชื่อวงศ์     MELIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวขอบใบหยักเป็นตลื่น
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


055 ยมหอม