030 น้ำเต้าต้น

030 น้ำเต้าต้น

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 030


ชื่อพื้นเมือง     น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Crescentia cujete L.
ชื่อวงศ์     BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไมต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ผลกลมผิวเกลี้ยงสีเขียวเนื้อในเป็นปุย มีกลิ่นฉุน
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


030 น้ำเต้าต้น