027 ไทรด่าง

027 ไทรด่าง

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 027


ชื่อพื้นเมือง     ไทร,ไทรใบลาย,ไทรด่าง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Ficus benjamina L. var. variegata
ชื่อวงศ์     MORACEAE
ลักษณะวิสัย     ไมต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ปลายใบแหลมมีสีขาวปนเขียว ผิวใบเรียบมัน
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


027 ไทรด่าง