010 แคป่า

010 แคป่า

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 010


ชื่อพื้นเมือง   
 แคเก็ตถวา, แคขาว (เชียงใหม่) แคตุ้ย, แคแน, แคฝา, แคฝอย, แคหยุยฮ่อ 
 แคแหนแห้ (ภาคเหนือ) แคทราย (นครราชสีมา), แคนา (ภาคกลาง) 
 แคป่า (ลาว,ลำปาง), แคพูฮ่อ (ลำปาง) แคยาว, แคอาว (ปราจีนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.
ชื่อวงศ์     BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


010 แคป่า