001 กระดังงาสงขลา

001 กระดังงาสงขลา

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 001


ชื่อพื้นเมือง   
 กระดังงอ (มาเลย์-ยะลา) กระดังงาเบา (ภาคใต้) 
 กระดังงาสงขลา (ภาคกลาง) 
 กระดังงาสาขา (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J.   Sinclair
ชื่อวงศ์     ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกมีสีเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอม
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


001 กระดังงาสงขลา