034 บุหง่าส่าหรี

034 บุหง่าสาหรี

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 034


ชื่อพื้นเมือง   
 กระดังงอ (มาเลย์-ยะลา) กระดังงาเบา (ภาคใต้) 
 กระดังงาสงขลา (ภาคกลาง)  กระดังงาสาขา (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) J.   Sinclair
ชื่อวงศ์     ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกช่อมีขนาดเล็กสีขาว มีกลิ่นหอมเย็น
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


034 บุหง่าส่าหรี