068 สนมังกร

068 สนมังกร รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 068


ชื่อพื้นเมือง     สนมังกร (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Juniperus chinensis L.
ชื่อวงศ์     CUPRESSACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเรียงต่อกันเป็นชั้นๆคล้ายหัวมังกร
บริเวณที่พบ     อาคาร 5
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


068 สนมังกร