038 ปัตตาเวีย

038 ปัตตาเวีย

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 038


ชื่อพื้นเมือง     ปัตตาเวียแดง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Jatropha integerrima Jacq.
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกเป็นดอกช่อสีชมพูมีขนาดเล็ก
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


038 ปัตตาเวีย