033 บานบุรีเหลือง

033 บานบุรีเหลือง

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 033


ชื่อพื้นเมือง     บานบุรีเหลือง (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Allamanda cathartica L.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกรูปกรวยสีเหลือง
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


033 บานบุรีเหลือง