009 เข็มเศรษฐีอเมริกัน

009 เข็มเศรษฐีอเมริกัน

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 009


ชื่อพื้นเมือง     เข็มเศรษฐีอเมริกัน (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Ixora chinensis Lam.
ชื่อวงศ์     RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


009 เข็มเศรษฐีอเมริกัน