005 โกสน

005 โกสน

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 005


ชื่อพื้นเมือง    กรีกระสม, กรีสแก, โกรต๋น,โกสน (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Codiaeum variegatum Blume
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเรียวยาวสีเขียวปนน้ำตาล มียางขาวขุ่น
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


005 โกสน