032 บัวสายสีชมพู

032 บัวสายสีขมภพู

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 032


ชื่อพื้นเมือง     บัวสาย, บัวสายสีชมพู, รัตอุบล เศวตอุบล, สัตตบรรณ (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Nymphaea capensis Thunb.
ชื่อวงศ์     NYMPHAEACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกสีชมพู
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


032 บัวสานสีชมพู