ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

        ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
        จากพระราชดำริและพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นให้รักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้อง ต้องกันที่จะร่วมสนองพระราชดำริดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้สมัครเป็นสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้เข้าร่วมโครงการสนองพระราชดำริฯ และได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ หมายเลขรหัส ๗-๓๖๑๕๐-๐๐๑ โรงเรียนได้สนองพระราชดำริฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวดำเนินการของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาตลอด ได้รับ “บัตร” การรับรอง และคุณธรรม ดังนี้
        - ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  (๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ )
        - ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึก ของเยาวชน ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
        - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับประกาศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ที่แสดงว่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มีความมุ่งมั่น พัฒนาสถานศึกษา ในวิถีนำไปสู่การเป็นสถานอบรมสั่งสอน   เบ็ดเสร็จ เพื่อ บุคลกร มีวิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญา เข้าถึงผลประโยชน์แท้ บนฐาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ )
        - ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับประกาศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ที่แสดงว่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มีความมุ่งมั่น พัฒนาสถานศึกษา ในวิถีนำไปสู่การเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ เพื่อ บุคลกร มีวิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญา เข้าถึงผลประโยชน์แท้ บนฐาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ( ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ )