หน้าแรก


คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมอังกฤษด้วยแบบฝึกออนไลน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ปรับปรุง ณ วันที่ 20 มกราคม  2559   มี 3 ชุด  คลิกที่เครื่องหมายดาวน์โหลดเพื่อทำแบบฝึก
ชุดที่ 1  : ชื่อไฟล์ eng_m3_1   ชุดที่ 2  : ชื่อไฟล์ eng_m3_1    ชุดที่ 3  : ชื่อไฟล์ eng_m3_1   เมื่อไฟล์ดาวน์โหลดปรากฏ คลิกเข้าทำแบบฝึก แต่ละชุดมีจำนวน 10 ข้อ
 แล้วคลิกตรวจคำตอบด้านล่าง


 ċ
Boonsri Kongsap,
19 ม.ค. 2559 21:06
ċ
Boonsri Kongsap,
19 ม.ค. 2559 20:54
ċ
Boonsri Kongsap,
19 ม.ค. 2559 20:54
Comments