หน่วยที่ 2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการวางแผนทางการเงิน
              
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือการสร้าง ใช้งาน ปรับปรุง และแก้ไข แผนงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายการเงินของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยแนวคิดของแผนเน้นถึง เป้าหมาย นับตั้งแต่จุดแรกเริ่มของการวางแผนการลงทุน มากกว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินแบบใดแบบหนึ่ง หรือมากกว่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการเงินบางปัญหาเท่านั้น

2. ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                                -   ทำให้มีความรอบคอบในการใช้เงิน

                                -   รู้จักใช้จ่ายเงิน

                                -   เกิดการบริหารทางการเงิน

                                -   ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือรายจ่ายฟุ่มเฟือย

                                -   มีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน

                                -   ทำให้ระบบเศรษฐกิจมั่นคง

3. ปัจจัยในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

                                -   การหารายได้

                                -   การใช้จ่ายหรือรายจ่าย

                                -   การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

                                -   การออม

4. การจัดทำงบประมาณการเงิน
               "การประมาณการรายได้ และการประมาณการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สนองตามความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้" ผู้บริโภคจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาในการหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายบ่อยครั้งที่พบว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่าย เครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคอยู่ภายในขอบเขตของรายได้ คือ การจัดทำงบประมาณการเงิน ซึ่งผู้บริโภคจะต้องประมาณการรายได้ และรายจ่ายโดยคิดคำนวณออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งอาจทำงบประมาณเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีก็ได้งบปรมาณการเงินของผู้บริโคภแต่ละคนย่อมแตกต่างกันตามอาชีพ รายได้ และความต้องการของแต่ละคน
              ประโยชน์ของการทำงบประมาณการเงิน

             การจัดทำงบประมาณการเงินของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์หลักในการทำให้ผู้บริโภคครองชีพในชีวิตประจำวันอยู่ได้ภายในวงเงินรายได้ของตน ไม่เป็นหนี้เป็นสินใคร และอีกทั้งยังมีเงินออมไว้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วการทำงบประมาณยังมีประโยชน์อีกหลายประมาณ กล่าวคือ

    1.  ช่วยให้สามารถจัดลำดับความต้องการในการซื้อสินค้าได้ เช่น ในขณะนี้เราคิดไว้ว่า ถ้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราต้องการมาก คือ โทรทัศน์สี เสตอริโอ รถจักรยานยนต์ ตามลำดับและเมื่อเรามีเงินเราก็จะตัดสินใจจัดสรรเงินเพื่อซื้อโทรทัศน์สี ก่อนสิ่งอื่นถ้ามีเงินเหลือจึงค่อยซื้อ เสตอริโอ รถจักรยานยนต์ ตามลำดับ

     2.  ช่วยให้มีการจัดระเบียบตัวเอง และฝึกนิสัยในการใช้่จ่ายเงิน
             3.
ช่วยให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพราะผู้บริโภคจะต้องพยายามใช้จ่ายเงินตามรายการในวลประมาณ

      4.   ช่วยทำให้ตระหนักในค่าของเงินมากขึ้นโดยผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบการเงินของตน อยู่เสมอว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าใดแล้ว

      5. ช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจในอนาคตได้เพราะการทำงบประมาณการเงินจะทำให้ผู้บริโภคใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมีเงินเหลือเก็บออมไว้ซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีหลักประกันในอนาคตมีความสุขในการดำรงชีพ

5. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

    การวางแผนใช้จ่ายเงินเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเตรียมตัวล่วงหน้าของผู้บริโภคสำหรับการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เพียงพอกับรายได้ และป้องกันมิให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายพร้อมกันนั้น จะต้องมีเงินออมไว้สำหรับใช้จ่ายในอนาคตด้วย

                หลักเกณฑ์ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค

การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างฉลาดในการซื้อสินค้า และบริการของผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้

1.             ขั้นก่อนตัดสินซื้อ ในขั้นนี้ผู้บริโภคเริ่มมีความสนในใจสินค้าซึ่งผู้บริโภคควรจะตั้งคำถามตัวเองในเรื่องต่อไปนี้

            1.1 มีความจำเป็นหรือไม่?

            1.2 ของเดิมที่มีอยู่ใช้การได้หรือไม่?

            1.3 มีเงินพอซื้อหรือไม่?

2.             ขั้นตัดสินใจซื้อ เมื่อผู้บริโภคได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ในขั้นก่อนตัดสินใจซื้อมาแล้ว และกำลังตัดสินใจซื้อในขั้นนี้ผู้บริโภคควรถามตัวเองเรื่องดังนี้

             2.1 ได้ด้รับประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่?

             2.2 ควรซื้อเงินสดหรือเงินผ่อน

3.         ชั้นเลือกซื้อ หลังจากที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อสินค้าแน่นอนแล้ว ผู้บริโภคก็จะต้องตัดสินใจเรื่องต่อไปนี้

         3.1 ซื้อยี่ห้อใด? ของบริษัทใด?

         3.2 ซื้อเมื่อใด?

         3.3 ซื้อที่ไหน? (จากบริษัทใหญ่ หรือจากตัวแทนจำหน่าย)

         3.4 ซื้อเงินสดหรือเงินผ่อน

Ċ
บุญรุ่ง จันทร์นาค,
26 พ.ย. 2554 20:33
Comments