หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

   กิจการเจ้าของคนเดียว(Sole Proprietorship)  หมายถึง  การประกอบธุรกิจที่ดำเนินงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ  มีวิธีการดำเนินงานง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก  เงินลงทุนมาจากการเก็บออม  ตัดสินใจได้รวดเร็ว  รับผิดชอบในทรัพย์สินและหนี้สินที่เกิดจากธุรกิจ  การบริหารจัดการต่าง ๆ มีความคล่องตัว  เมื่อกิจการประสบความสำเร็จ  เจ้าของกิจการจะได้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว     มีกฎหมายเกี่ยวข้องไม่มากนัก   จึงเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งขันจำนวนมาก  ซึ่งพบเห็นกันทั่วไป  เช่น  ร้านขายอาหาร  ร้านขายของชำ  ร้านเสริมสวย  ร้านถ่ายรูป  ร้านขายเสื้อผ้า  เป็นต้น