คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษา  วิเคราะห์  ปฏิบัติ  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  ตามกระบวนการประดิษฐ์  กระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  เพื่อบริโภค  หรือจำหน่ายเป็นรายได้
    โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา
    เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ตามอัตภาพชองตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณอันพึงประสงค์ในด้านการทำงานและอาชีพ