Quy chế hoạt động

Cập nhật ngày 10/1/2012

      TRƯỜNG CĐSP SÓC TRĂNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    TỔ MÔN CHUNG                                                     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                                                Sóc Trăng, ngày    tháng    năm 2011

 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TỔ MÔN CHUNG

          (Ban hành kèm theo Quyết định số     . /QĐ-CĐSP ngày   tháng  năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng)

1. Chức năng, nhiệm vụ Tố :

Tổ Môn chung trực thuộc Ban Giám Hiệu, là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập thuộc chuyên môn của Tổ và thực hiện theo các chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Quản lí giảng viên, sinh viên thuộc Tổ theo phân công của Hiệu trưởng.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung. Bảo trì thiết bị dạy học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Tổ quản lý.

2. Tổ chức, phân công trách nhiệm trong Khoa (Tổ) :

2.1. Tổ chức :

Cơ cấu tổ chức của Tổ Môn chung gồm :

- Tổ trưởng

- Trưởng bộ môn

- Các giảng viên phụ trách phòng bộ môn : Phòng AN và MT

- Giảng viên

2.2. Phân công trách nhiệm trong Tổ :

2.2.1. Tổ trưởng :

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Tổ.

- Lãnh đạo toàn diện : Công tác chính trị, kế hoạch và tổ chức thực hiện, chỉ đạo, phân công đôn đốc, kiểm tra đánh giá các hoạt động của Tổ.

- Tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế các kỳ thi học phần.

- Động viên, giúp đỡ nhắc nhở các thành viên trong Tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trường, của Tổ.

- Chủ tọa các phiên họp Tổ.

- Sơ kết các hoạt động của Tổ hàng tháng, học kỳ, năm học và đề ra phương hướng cho hoạt động nối tiếp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành đề tài NCKH đúng quy định.

- Tổ chức dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm trong Tổ nghiêm túc.

- Mỗi tháng sinh hoạt HS-SV thuộc Tổ quản lý, động viên nhắc nhở HS-SV thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường.

- Quản lý hồ sơ sổ sách, đồ dùng dạy học và tài sản của Tổ.

- Lên thời khóa biểu chuyên ngành đào tạo, theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy.

- Theo dõi, giúp đỡ các giảng viên trong Tổ thực hiện tốt các quy chế chuyên môn : biên soạn giáo án, lên lớp đúng giờ, đúng lịch báo giảng, thực hiện điểm số đúng quy định, ra đề thi học phần, coi thi, chấm thi nghiêm túc, đúng quy chế.

- Đôn đốc việc thực hiện RL NVSPTX của các thành viên trong Tổ, kế hoạch kiến tập ở trường THSP.

- Theo dõi giúp đỡ các giảng viên trong việc tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác chủ nhiệm từng tháng, học kỳ.

- Dự giờ đột xuất giảng viên trong Tổ nhằm giúp giảng viên nâng cao chất lượng dạy học.

- Động viên các thành viên trong Tổ tham gia tích cực các phong trào thi đua.

- Báo cáo và tham mưu với Hiệu trưởng các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ.

2.2.2. Phòng bộ môn (AN-MT) :

- Xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của thành viên trong nhóm.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong nhóm, không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn và việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên trong Tổ.

- Quản lý sử dụng phòng bộ môn khoa học và có hiệu quả.

- Quản lý tài sản phòng bộ môn không để thất thoát, hư hao. Báo cáo kịp thời.

2.2.3. Giảng viên :

- Chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ Trường Cao đẳng và Nội quy của trường.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn : soạn giáo án đầy đủ, lên lớp đúng giờ, đúng lịch báo giảng. Thực hiện điểm học trình, ra đề thi học phần, coi thi, chấm thi nghiêm túc.

- NCKH thực hiện theo đúng định hướng của Tổ, đúng kế họach và có chất lượng.

- Kiêm nhiệm công tác : Hoàn thành tốt, có kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tuần, tháng.

- Lao động nghĩa vụ : Đăng ký tham gia các hoạt động nghĩa vụ để đảm bảo định mức lao động nghĩa vụ.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua nhà trường.

3. Quy định về hoạt động :

3.1. Quy định về kế hoạch :

3.1.1. Đối với Tổ trưởng :

- Lên kế hoạch năm học, học kỳ, từng tháng, từng tuần của Khoa (Tổ).

- Lên kế hoạch chủ nhiệm từng tháng nhằm định hướng hoạt động cho GVCN trong tháng.

- Lên kế hoạch trực hàng tuần cho thành viên trong Tổ.

- Lên kế hoạch RLNVTX, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ.

- Chỉ đạo trưởng bộ môn lên kế hoạch hoạt động phòng bộ môn sao có hiệu quả.

- Chỉ đạo GVCN lên kế hoạch, từng tháng, từng tuần ở lớp mình phụ trách.

- Lên kế hoạch hoạt động ngoại khóa, báo cáo chuyên đề, trò chơi âm nhạc - mỹ thuật . . .

3.1.2. Đối với giảng viên trong Tổ :

- Phòng bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật lên kế hoạch hoạt động phòng bộ môn.

- GV bộ môn lên kế hoạch dạy học lớp mình phụ trách.

3.2. Quy định về quản lý đối với giảng viên trong Khoa (Tổ) :

- Tổ trưởng quản lý hồ sơ sổ sách của Tổ.

- Thành viên trong tổ đi công tác, hội họp . . . phải báo cáo tổ trưởng bàn giao công việc cụ thể.

- Xin nghỉ ốm, bận việc báo cáo tổ trưởng kịp thời để phân công dạy thay, đổi môn học khác.

- Khi cần thiết phải đổi giờ, đổi môn dạy . . . báo cáo tổ trưởng để phối hợp phòng đào tạo điều chỉnh kịp thời.

- Mỗi học kỳ tổ trưởng kiểm tra phòng bộ môn (Âm nhạc - Mỹ thuật)

- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ chuyên môn thành viên trong tổ mỗi học kỳ 1 lần.

- GV trực nhật ghi chép đầy đủ vào các loại sổ của Khoa (Tổ) quản lý.

- GV trực nhật quản lý nề nếp (giáo viên trong tổ).

3.3. Quy định về báo cáo  :

3.3.1. Đối với tổ trưởng :

- Hàng tháng báo cáo hoạt động của Tổ cho Ban Giám Hiệu (Báo cáo chuyên môn, chủ nhiệm và các hoạt động khác . . .)

- bÁO CÁO KẾ HOẠCH.

3.3.2. Phòng bộ môn AN - MT :

- Hàng tháng báo cáo hoạt động phòng bộ môn cho tổ trưởng.

- Báo cáo về các phương tiện học tập (đàn, giá vẽ . . .) bị hư hỏng cần sửa chữa kịp thời . . .

- Báo cáo tổ chức ngoại khóa, phụ đạo, RNVSPTX . . . cho tổ trưởng hàng tháng.

- Họp nhóm báo cáo hoạt động nhóm cho tổ trưởng (tháng/lần)

3.3.3. Đối với giảng viên :

- Mỗi học kỳ báo cáo việc thự chiện chương trình của giảng viên trong tổ theo sự phân công của tổ trưởng (nộp cho tổ trưởng)

- Nộp các đề thi, bảng điểm lớp giảng dạy sau khi kết thúc học phần cho trưởng môn (dối với môn Âm nhạc), cho tổ trưởng (đối với môn TL-GD), đối với môn Mỹ thuật, giảng viên tự chịu trách nhiệm về đề thi.

3.4. Quy định về hội họp :

3.4.1. Đối với tổ trưởng :

- Dự các phiên họp tháng định kỳ với Phòng Đào tạo báo cáo sơ kết hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng tháng tiếp theo.

- Dự các phiên họp đột xuất do BGH, Phòng Đào tạo, Phòng QL HSSV... mời họp.

- Mỗi tháng họp tổ theo định kỳ 1 lần nhằm sơ kết tháng và đề ra phương hướng hoạt động của tổ cho tháng tiếp theo.

- Tổ chức họp đột xuất để giải quyết công việc cần thiết của tổ.

- Mỗi học kỳ họp tổ sơ kết hoạt động của tổ.

3.4.2. Đối với giảng viên :

- Dự phiên họp lệ hàng tháng ở tổ.

- Dự các phiên họp đột xuất do tổ, phòng ban, BGH triệu tập.

- Dự các phiên họp hội đồng sư phạm sơ kết học kỳ, họp cơ quan.

3.5. Quy định về khen thưởng - kỷ luật :

 3.5.1. Khen thưởng:

- Mỗi học kỳ tổ sơ kết và mỗi giảng viên nếu đạt các tiêu chuẩn theo quy định khen thưởng, tổ sẽ đề nghị khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến.

- Lao động tiên tiến : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác kiêm nhiệm xếp loại khá trở lên.

- Giảng viên đăng ký giáo viên giỏi, tổ trưởng đăng ký chiến sĩ thi đua : Đáp ứng các quy định của Hội đồng khoa học, tổ thống nhất đề nghị lên Hội đồng khoa học xem xét khen thưởng đạt danh hiệu Giáo viên giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua.

3.5.2. Kỷ luật :

- Giảng viên không chấp hành đúng Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giảng viên giảng dạy không đảm bảo chất lượng đào tạo tùy theo mức độ nặng nhẹ :

. Nhắc nhở trong phiên họp tổ.

. Phê bình trong tổ.

. Đề nghị cắt thi đua học kỳ, năm học.

. Đề nghị bằng văn bản lên BGH giải quyết.

4. Quan hệ với các bộ phận khác trong trường :

4.1. Mối quan hệ giữa Tổ với Phòng Đào tạo :

- Phối hợp với Phòng Đào tạo - NCKH thực hiện hoạt động dạy học tổ chức các hoạt động thực tập năm 2, năm 3.

- Phối hợp chỉ đạo thực tập năm 2, năm 3, phân công giảng viên hướng dẫn SV thực tập.

- Phối hợp chỉ đạo các hoạt động kiến tập tại trường Thực hành Sư phạm.

- Phối hợp tổ chức cho sinh viên NCKH trong đợt thực tập sư phạm.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo - NCKH tổ chức thi học phần, thi lại theo kế hoạch của trường.

 4.2. Quan hệ với Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng :

- Phối hợp với Phòng KT - KĐCL tổ chức thi học phần, thi lại theo kế hoạch của trường.

- Nhận các đề thi, hồ sơ thi học phần, học chế tín chỉ tại phòng KT - KĐCL.

4.3. Quan hệ với các Khoa (Tổ) khác :

- Cung cấp thông tin về biên chế chương trình toàn khóa, từng năm học, học kỳ của các ngành học thuộc Tổ giảng dạy cho các Khoa (Tổ) khác nghiên cứu, phân công giảng dạy.

- Phối hợp với các Khoa (Tổ) khác trong việc tổ chức thi học phần, thi lại, coi thi, chấm thi.

- Trao đổi thông tin với các Khoa (Tổ) khác trong việc tổ chức các hoạt động khác: rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên, câu lạc bộ . . .

4.4. Mối quan hệ giữa Tổ với Phòng Quản lý HS-SV  :

- Tham gia cùng Phòng QL HS-SV quản lý nề nếp sinh viên tuần sinh hoạt công dân.

- Quan hệ với Phòng QL HS-SV nắm tình hình góp ý của sinh viên về giảng viên trong Tổ để trao đổi kịp thời từng học kỳ.

4.5. Mối quan hệ giữa Tổ với Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp :

- Phối hợp phòng TC-HCTH đề nghị tăng lương trước thời hạn, đúng hạn cho giảng viên trong Tổ.

- Phối hợp Phòng TC-HCTH xem xét các danh hiệu thi đua đề nghị cấp trên khen thưởng.

- Phối hợp Tổ Tài vụ xem xét các chế độ Bảo hiểm xã hội . . . của giáo viên thuộc Tổ quản lý.

4.6. Mối quan hệ giữa Tổ với Phòng Thanh tra :

- Phối hợp Phòng Thanh tra tham gia thanh tra các hoạt động Tổ chuyên môn, giảng viên theo yêu cầu kiểm định chất lượng.

- Kiến nghị Ban Thanh tra những vấn đề liên quan chuyên môn, chế độ chính sách của giảng viên.

4.7. Mối quan hệ giữa Tổ với Trường Thực hành Sư phạm :

- Khi có nhu cầu kiến tập, giảng viên gởi đề nghị ghi đầy đủ các yêu cầu trên phiếu kiến tập gởi về Tổ trưởng, Tổ trưởng trình Phó Hiệu trưởng chuyên môn (hoặc Phòng Đào tạo) duyệt và liên hệ với BGH Trường THSP để đăng ký. BGH Trường THSP sắp xếp, phân công và thông tin cho Tổ trưởng, Tổ phối hợp với giảng viên tổ chức cho sinh viên - học sinh kiến tập có hiệu quả.

- Giảng viên có nhu cầu dạy thực nghiệm, dự giờ để nghiên cứu, liên hệ BGH Trường THSP để đăng ký theo quy định của Trường THSP.

4.8. Mối quan hệ với Trung tâm hỗ trợ học tập (KLF) :

- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học tập để giúp sinh viên photo giáo trình, tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu học tập.

- Giới thiệu Trung tâm hỗ trợ học tập mua tài liệu theo chuyên ngành đào tạo nhằm phục vụ cho giảng dạy và học tập đạt chất lượng cao.

- Đề xuất Trung tâm hỗ trợ học tập cho giảng viên mượn băng, đĩa, các môn thay sách giáo khoa chương trình mới khi giảng dạy các học phần cần minh họa bằng băng, đĩa.

- Liên hệ Trung tâm hỗ trợ học tập tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh - sinh viên học tập ngoài giờ có hiệu quả.

4.9. Mối quan hệ giữa Tổ với các tổ chức đoàn thể trong trường :

4.9.1. Với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú trong Tổ cho Đoàn xem xét.

- Phối hợp với Đoàn nắm đoàn viên ưu tú thuận lợi trong xét thi đua mỗi học kỳ.

4.9.2. Với Hội sinh viên :

- Hỗ trợ với Hội tổ chức các phong trào thi đua do Hội phát động.

4.9.3. Với Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận :

- Tổ giới thiệu CĐV tiêu biểu cho Công đoàn, Công đoàn giới thiệu cho các Chi bộ.

- Tổ tích cực hưởng ứng các phong trào do CĐCS, CĐBP phát động.

- Tổ CĐ xét thi đua các danh hiệu Công đoàn gởi lên CĐBP, CĐCS xem xét khen thưởng.

5. Điều khoản thi hành :

Quy chế làm việc của Tổ Môn chung đã được tập thể Tổ thảo luận, góp ý, thống nhất thông qua. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Hiệu trưởng phê duyệt.  

 HIỆU TRƯỞNG                                  TỔ TRƯỞNG                                   

Comments