Lidkaart waarmee je spaart en bonnenboekje

Lidkaart waarmee je spaart en bonnenboekje + bedeelde aankoopbonnen via dit gebruik :

Een groot deel van onze leden verdient nog steeds een deel (soms ook helemaal) van hun lidgeld terug via de kortingen van het bonnenboekje.
Naast de rechtstreeks ontvangen korting van de winkel ( op de spaarkaart ) kan men via de daaraan verbonden tombola ( 2 maal per jaar ) aankoopbonnen winnen van 10 €.

Gemiddeld winnen jaarlijks +-15 van onze leden op deze wijze een aankoopbon.

Deze dienstverlening wordt georganiseerd op gewestelijk niveau, waar Albert Martens de vertegenwoordiging van onze leden op zich neemt.
Zonder inbreng van de afdelingen kan deze dienstverlening niet werken!!!


Sociale teruggave gezinnen water gas en electriciteit:

Gezinnen met 3 kinderen (éénoudergezinnen met 2 kinderen) krijgen van het stadsbestuur een korting teruggestort van 20 EURO.
Deze korting werd +- 20 jaar geleden bedongen door Gezinsbond Gewest Deinze.

Het is dan ook onze taak dit ter info over te brengen aan de rechtmatige leden.
Het aanvraagformulier hiervoor kan bekomen worden via de website van de stad Deinze

Voor wie?
Aan alle gezinshoofden die op 1 januari van ieder jaar ten minste 1 jaar in Deinze zijn gedomicilieerd en aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:
• éénoudergezinnen die ten minste 2 kinderen ten laste hebben
• echtparen of samenwonenden die ten minste 3 kinderen ten laste hebben.

Een kind ten laste is een kind waarvoor op 1 januari van het aanvraagjaar kinderbijslag wordt uitbetaald.

In de gezinnen waar één of meer gezinsleden een erkenning als persoon met een handicap hebben worden deze leden gelijkgesteld met 2 kinderen ten laste.

Hoeveel bedraagt de toelage?
• éénoudergezinnen: de tegemoetkoming bedraagt 20 euro te verhogen met 3,70 euro voor ieder kind ten laste boven de twee kinderen.
• echtparen of samenwonenden: 20 euro te verhogen met 3.70 euro voor ieder kind ten laste boven de drie kinderen

Hoe aanvragen?
De aanvraag moet elk jaar worden ingediend uiterlijk op 31 december.

Voor de personen met een handicap dient een attest van de FOD Sociale Zekerheid bij de aanvraag gevoegd te worden.
Voor de kinderen ten laste van 18 t.e.m. 25 jaar: een bewijs van kinderbijslagfonds waaruit blijkt dat voor het kind op 1 januari van het aanvraagjaar kinderbijslag betaald werd.

De aanvraagformulieren kan je verkrijgen bij het Sociaal Huis te Brielstraat 2, of door hier te klikken voor grote gezinnen en hier voor éénoudergezinnen.

Info over deze toelage te bekomen op het secretariaat Gezinsbond Bachte-Maria-Leerne


Korting Zwembad Palaestra:

 Bij vertoon van je lidkaart kan je volgende korting bekomen :

- 16  :       Normaal  1.80 €               Leden gezinsbond : 1.70 €.
+ 16 :       Normaal   2.10                 Leden gezinsbond : 1.90 €