ทำไมต้องแปลงสัญญาณจาก อ๊อกซิเจน เซ็นเซอร์ ?

               ทำไมรถยนต์ระบบหัวฉีด(EFI)ไม่ค่อยเห็นผลด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากติดตั้งชุดผลิตแก๊สไฮโดรเจน(HHO)แล้ว ? 

                                                                

               เนื่องจากในรถยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(ระบบหัวฉีดEFI)จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า ออกซิเจน เซ็นเซอร์(Oxygen Sensor) ติดอยู่บนท่อไอเสียช่วงระหว่างท่อร่วมไอเสียกับ คาตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ ออกซิเจน เซ็นเซอร์ นี้จะทำหน้าที่ตรวจจับปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ปนอยู่ในไอเสีย แล้วส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม(ECU)เพื่อให้ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมนี้ประมวลผลและสั่งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้จ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

                                                                    

       รถยนต์ที่ติดตั้งชุดกำเนิดแก๊สไฮโดรเจนแล้วจะมีไอน้ำและแก๊สออกซิเจนปนอยู่ในไอเสียมากกว่ารถยนต์ทั่วๆไปทำให้ออกซิเจน เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมในลักษณะที่ทำให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็นการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า เพราะว่าแท้จริงแล้วในขณะนั้นเครื่องยนต์ไม่ต้องการเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเลย

                                                                

     ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสูงสุด จึงต้องมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งต่อเพิ่มเข้าไปในระบบเดิมเพื่อรับสัญญาณไฟฟ้าจากออกซิเจน เซ็นเซอร์แล้วแปลงสัญญาณนั้นในลักษณะที่ทำให้ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมสั่งการให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจึงจะลดการสิ้นเปลืองน้ำมันสูญเปล่าที่เกินความต้องการของเครื่องยนต์

บทความ โดย อี-เพาเวอร์

Sport - กีฬา