วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหลวง
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านหลวงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม

พันธกิจ :
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 4. พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ครูและผู้เรียน

เป้าหมาย :
1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ครูและผู้เรียน

กลยุทธ์:
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาและส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

อัตลักษณ์ :
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง เอกลักษณ์ : เลื่องลือเห็ดนานาพันธุ์

--------------------------------------

Comments