ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
นายหัสพงศ์  งานดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ / เลขที่ตำแหน่ง : 4382
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ประสบการณ์การสอน 8 ปี | การบริหารสถานศึกษา 9 ปี
ติดต่อ/ประสานงานผู้อำนวยการฯ : โทร. 052-010549
อีเมล : polscicu@gmail.com


นางชยาภรณ์  แสนศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ / เลขที่ตำแหน่ง : 4389
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (ภาษาไทย)
(หัวหน้างานบริหารงบประมาณ, ครูประจำชั้น ป.4)นางสาวกฤติมากร  อึ่งบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ / เลขที่ตำแหน่ง : 97
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
(หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, ครูประจำชั้น ป.2)


นางสายทอง  กาจง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 / เลขที่ตำแหน่ง : 103775
วุฒิการศึกษา : ค.บ. (สังคมศึกษา)
(หัวหน้างานบริหารวิชาการ, ครูประจำชั้น ป.6)นายยี่  นามคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 / เลขที่ตำแหน่ง : 4383
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (พลศึกษา)
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป, ครูประจำชั้น ป.5)นายวัศพล  ชุตินทราศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (ประถมศึกษา) / เลขที่ตำแหน่ง : 4386
(หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, ครูประจำชั้น ป.5)นางสาววิภาวรรณ  สุราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ประถมศึกษา)/ เลขที่ตำแหน่ง : 4385
(รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน, กองทุน กสศ., ครูประจำชั้น ป.1)นางอารยา  คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ปฐมวัย) / เลขที่ตำแหน่ง : 5361
(หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย, ครูประจำชั้นอนุบาล 3)


นางสาวไหมตะวัน  กะมล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ค.บ. (ประถมศึกษา) / เลขที่ตำแหน่ง : 4384

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, งานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน, ครูประจำชั้น ป.3)


นางสาวสุปราณี  กาบแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)/ เลขที่ตำแหน่ง : 3192

(รับผิดชอบงานห้องสมุด, งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ครูประจำชั้น ป.4)


นางปัทมา  จันทรา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการ)
(รับผิดชอบงานพัสดุ, ครูประจำชั้น ป.4)

นางอำไพ  พรหมโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)


นางสาวนุศรา  ธิปั๋น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)


นางอำไพ  พัฒนผล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล


นางสาววันเพ็ญ  สอนคำ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน


Comments