2.1การจำแนกหมู่โลหิตในระบบ ABO

การจำแนกหมู่โลหิตในระบบ ABO

จะมีสารชีวเคมี (Antigen) เป็นตัวจำแนกหมู่โลหิต คือ แอนติเจน A(Antigen-A) และแอนติเจน-บี (Antigen-B) เป็นตัวกำหนดกล่าวคือ

                      หมู่โลหิต A คือหมู่โลหิตที่มีแอนติเจน-เอ (Antigen-A) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงและมีแอนติบอดี-บี (Antibody-B) อยู่ในน้ำเหลือง

                     หมู่โลหิต B คือหมู่โลหิตที่มีแอนติเจน-บี (Antigen-B) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงและมีแอนติบอดี-เอ (Antibody-A) อยู่ในน้ำเหลือง

                    หมู่โลหิต O คือหมู่โลหิตที่ ไม่มีแอนติเจน-เอ (Antigen-A) และแอนติเจน-บี (Antigen-B) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง แต่มีแอนติบอดี-เอ(Antibody-A) และมีแอนติบอดี-บี (Antibody-B)  อยู่ในน้ำเหลือง

                    หมู่โลหิต AB  คือหมู่โลหิตที่มีแอนติเจน-เอ (Antigen-A) และแอนติเจน-บี (Antigen-B) อยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดง แต่ในน้ำเหลือง ไม่มีแอนติบอดี-เอ(Antibody-A) และแอนติบอดี-บี (Antibody-B)  

การถ่ายทอดหมู่โลหิตระบบ ABO ของพ่อ แม่ ลูก ที่เป็นไปได้

หมู่โลหิตของพ่อ

หมู่โลหิตของแม่

หมู่โลหิตของลูกที่เป็นไปได้

O

O

O

O

A

O หรือ A

O

B

O หรือ B

O

AB

A หรือ B

A

A

A หรือ O

A

B

O หรือ A หรือ B หรือ AB

A

AB

A หรือ B หรือ AB

B

B

B หรือ O

B

AB

A หรือ B หรือ AB

AB

AB

A หรือ B หรือ AB

                      

                  จะเห็นได้ว่าหมู่โลหิตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนหมู่โลหิตของพ่อ และแม่เสมอไปแต่เนื่องจากหมู่โลหิตมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การตรวจสอบหมู่โลหิตจึงมีประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นพ่อแม่ลูก

Comments