Styrelseprotokoll 11 maj 2009

SeniorNet Lidingö

Styrelseprotokoll nr 5 från möte den 11 maj 2009


Närvarande: Per Olof Stenberg Eva Jadeborg

Jan Rissler ViviAnn Lundeberg

Git Lundeberg Hans Åström

Vanja Gröndahl Kjell Samuelsson

Peter Werner Anders Stensmo

Karin Larsson Birgitta Ehnberg

Malda Bruns


§40 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet.

§41 Dagordningen godkändes med prioriteringarna ”Utbildning” och ”Höstens planering”

§42 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jan Rissler.

§43 Föregående protokoll godkändes och med justeringen att Hans Åström inte är cirkelledare för XP eftersom han har Vista.

§44 Utbildningsprojektet.

Anbudet på 375 kr inkl moms (vid köp av minst två) för AKTIVs DVDer gåller till åtminstone 31 august 2009.

Beslutades att Jan Malmstedt skall få ”Klicka för Kunskap” och två av AKTIVs

utbildningsdvds, VISTA och WORD 2007, till påseende för att kunna bedöma hur de passar in i den tilltänkta handledarutbildningen. Jan Rissler ombesörjer detta.

Beslutades att ”Open Office” tills vidare skulle lämnas utanför.

Datasalsutbildning i datapedagogik bör gärna äga rum tidigt på hösten, preliminärt 7 sept, och Anita Rissler är utbildare. Denna utbildning handlar om hur man lägger upp och genomför en cirkel och vänder sig till cirkelledare. (Därför bör cirkelledarutbildningen i IT ske först).

Höstens cirkelprogram diskuterades och beslutades p g a brist på cirkelledare att endast omfatta en cirkel ”Allt on Internet” (AKTIV DVD) med Kjell Samuelsson som cirkelledare.

Kjell Samuelssons studiecirkel om Internet startar tisdagen den 6 oktober kl. 9.00-12.00 med Hans Åström som biträdande handledare i Lidingö utbildningscentrum. Kursen äger rum 4 gånger (=12 timmar).

Jan Rissler föreslog att komplettera cirklarna med avgiftsbelagda handledarledda övningspass i datasal för medlemmarna.

Benämningen av SNLs datasalsutbildning diskuterades och beslutades att behålla ”SeniorNetCirklar”.

Diskuterades AKTIVs utbildningsmaterial. Beslutades att styrelsen och handledarna får välja två DVD var för att känna till innehållet inför kursplaneringen. Det innebär en investering för SNL i kursmaterial på totalt ca 20000 kronor. Uppdrogs åt Jan Rissler att sända en förteckning över DVD-skivorna till mottagarna och att ombesörja inköp före sommaren.

Listan över AKTIVs DVDer finns på http://sites.google.com/site/snlprojektplats/      som länk i §34 i Styrelseprotokoll 27 april 2009 som finns i avsnitt Organisation.

Beslutades att Jan Rissler skriver tackbrev till de sju medlemmar som anmält sig som blivande handledare och meddelar att SNL skall försöka ordna utbildning under hösten. Birgitta sänder epostadresserna till Jan.

Jan Rissler och Per Olof Stenberg skall kontinuerligt hålla kontakt.

§45 Beslutades också att årsmöteshandlingarna skulle sändas in till SNS för att nya verksamhetsmedel skulle kunna betalas ut.

§46 Höstens planering.

P.O.Stenberg åtog sig att ordna affischeringen inför höstens uppstart.

På grund av tidsbrist beslutades att höstprogrammet tills vidare skulle täcka tre veckor och byggas ut vid styrelsens första höstmöte.

21 september IT-café med information om studiecirklar och handledarledda övningspass m.m.

28 ”-” Grundläggande IT-kunskap Per Olof Stenberg

05 oktober Klicka för kunskap Hans Åström

12 ”-”

19 ”-”

26 ”-” Höstlov

02 november

09 ”-”

16 ”-”

23 ”-” Tips inför deklarationen Peter Werner

30 ”-” IT-cafè


§46 Nästa styrelsesammanträde är måndagen den 31 augusti kl.10.00 i Bibliotekets hörsal.

§47 Ordföranden avslutade mötet, tackade de närvarande och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet: Justeras:


Vanja Gröndahl     Per Olof Stenberg     Jan Rissler

Comments