Поздравително писмо от Областен управител на област Враца, РБългария