เว็บไว้ส่งงานจ้า
www.google.co.th
เว็บนี้สร้างขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ส่งงานวิชาการสร้างเวปไชต์และเอาไว้เก็บภาพและข้อมูลของผม