หน้าหลัก (Home)

คำแนะนำในการใช้งาน

โรงเรียนบ้านบวกค้าง มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะทางกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถถ่ายทอดผลงานเป็นเชิงประจักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานและการค้นคว้าเรียนรู้อย่างอิสระ (Project Base Learning : PBL) ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
    ฐานข้อมูล PBL ร.ร.บ้านบวกค้าง จัดทำขึ้นเพื่อการเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่าอย่างเป็นระบบ สำหรับข้อมูลทางวิชาการ อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้งานข้อมูลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก และผลงานสร้างสรรค์ทุกฉบับได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย