ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการยืมหนังสือ-คืนหนังสือ

 

1. ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น

   จึงนะสามารถยืมหนังสือได้

2. หนังสือห้ามยืมออกนอกห้องสมุดคือหนังสือ

   อ้างอิง,หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล

3. ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม

4. เขียนชื่อในบัตรยืม-คืนให้ชัดเจน

5. ยืมได้  ครั้งละ 7 วัน

6. ส่งให้ตรงกำหนด

7. นำบัตรมาด้วยทุกครั้งในการยืม-คืน

8. หากเกินกำหนดส่งปรับ 2 บาท / เล่ม
 
ระเบียบการยืม คืนวีดีโอ,วีซีดี,ซีดี
 

1. ยืมได้ไม่เกิน  3 แผ่น

2. ยืมได้  ครั้งละ 7  วัน

3. หากเกินกำหนดส่งปรับวันละ  2  บาท
 

การจัดหมู่หนังสือ

 

จัดแบบเลขหมู่ทศนิยมดิวอี้   (D.C.)

000  หนังสือทั่วไป

100   หนังสือปรัชญา

200   หนังสือศาสนา

300   หนังสือสังคม

400   หนังสือภาษา

500   หนังสือวิทยาศาสตร์

600   หนังสือวิทยาศาสตร์ประยุกต์

700   หนังสือศิลปะการแสดง

800    หนังสือวรรณกรรม

900    หนังสือประวัติศาสตร์