กิจกรรมห้องสมุด

  บุคลากร

  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

  ระเบียบการใช้ห้องสมุด

  ระเบียบการยืมหนังสือ-คืนหนังสือ

   

  1. ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น

     จึงนะสามารถยืมหนังสือได้

  2. หนังสือห้ามยืมออกนอกห้องสมุดคือหนังสือ

     อ้างอิง,หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล

  3. ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม

  4. เขียนชื่อในบัตรยืม-คืนให้ชัดเจน

  5. ยืมได้  ครั้งละ 7 วัน

  6. ส่งให้ตรงกำหนด

  7. นำบัตรมาด้วยทุกครั้งในการยืม-คืน

  8. หากเกินกำหนดส่งปรับ 2 บาท / เล่ม
   
  ระเบียบการยืม คืนวีดีโอ,วีซีดี,ซีดี
   

  1. ยืมได้ไม่เกิน  3 แผ่น

  2. ยืมได้  ครั้งละ 7  วัน

  3. หากเกินกำหนดส่งปรับวันละ  2  บาท
   

  การจัดหมู่หนังสือ

   

  จัดแบบเลขหมู่ทศนิยมดิวอี้   (D.C.)

  000  หนังสือทั่วไป

  100   หนังสือปรัชญา

  200   หนังสือศาสนา

  300   หนังสือสังคม

  400   หนังสือภาษา

  500   หนังสือวิทยาศาสตร์

  600   หนังสือวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  700   หนังสือศิลปะการแสดง

  800    หนังสือวรรณกรรม

  900    หนังสือประวัติศาสตร์